روبات، همسفر جدانشدنى انسان در سفرهاي فضايى ميشود

TOURISM - - جهانسرا -

ســفرهاى فضايى دور بهويژه ســفرهاى بينسيارهاى آينــده نيازهاى جديــدى را براى حفظ ايمنــى و كارآيى شــركتكنندگان در پروازهــاى فضايــى مىطلبــد. بــه گــزارش ايســنا، فضانوردانــى كه بــه ماه يا مريخ ســفر خواهنــد كــرد، وظايف زيــادى دارند و جــداى از اينكه سرشان شلوغ خواهد بود، انجام برخى عمليات يا برايشان بسيار ســخت خواهد شد يا خطرناك و شــايد غيرممكن. به همين دليل اســت كه كارشناسان فضايى معتقدند يكى از وســايل ضرورى براى اقامتهاى طولانى و ســفرهاى درازمدت، ســامانههاى روباتيــك و آدمكهاى خودكار هســتند. اين ســامانهها هم در اجراى برنامههاى خارج از ايســتگاه مانند عمليات تعمير و نگهدار، كنترل و بررسى دســتگاههاى بيرونى، نصب و تعويض قطعات بزرگابعاد ماننــد باترىهاى خورشــيدى و هــم در اداره و مديريت داخلــى فضاپيماهــا مىتوانند به سرنشــينان كمك كنند. البتــه برخى معتقدند دايره فعاليــت اين روباتها تنها بايد به عمليات خطرناك و ســنگين محدود شود و دخيلكردن آنهــا در مديريت و اداره فضاپيماهاى آينده ممكن اســت مشكلآفرين باشد؛ آنگونه كه در سناريوى اوديسه 2001 آرتــور ســى كلارك پيشبينــى شــده اســت. موافقــان بهرهبردارى از اين ســامانهها، اين نگاه را تخيلى مىدانند و معتقدنــد روباتهــا هيچگاه نخواهند توانســت از اداره انســان خارج شــوند. ظاهراً مســئولان ســازمان فضايى روســيه (روسكاســموس) جزو دومين گروه هستند، زيرا در چارچــوب تفكــر بهرهبردارى بيشــتر از ســامانههاى هوشــمند و آدمكهاى خودكار، ماه سپتامبر 2018 مركز آموزش كيهاننوردان »يو.آ.گاگارين« در حومه مســكو پذيراى متخصصان سيســتمهاى روباتيك بود كه در يك گردهمايــى علمى- عملى در اين مركز شــركت كردند و يافتههاى خود را ارائه دادند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.