همه مسافران هواپيماى حادثهديده در ميكرونزى سالم هستند

TOURISM - - جهانسرا -

هواپيمــاى بوئينــگ 800-737 ســاعت 9 و 30 دقيقــه صبــح جمعه به وقــت محلــى (23 و 30 دقيقه به وقت گرينويچ) در تالابى كــه جزيره كوچك ميكرونزى را احاطه مىكند، ســقوط كرد. به گزارش تسنيم، گروهى از قايقهــاى كوچــك تمام 47 مســافر و خدمــه پرواز ايرنيوجينى را نجات دادند. اين هواپيما به علت كوتاهبودن باند پــرواز فرودگاه در كشــور كوچــك ميكرونزى در دريا ســقوط كرد. مديركل فــرودگاه چاك در ميكرونزى گفــت: »بايــد فرود مىآمــد ولى 150 يارد كــم آورد و سقوط كرد.« وي افزود: »واقعاً نميدانيم چه اتفاقى افتاد. قايقها مردم را نجات دادند. 36 مســافر و 11 خدمه همه نجات يافتند، ولى هواپيما غرق شد.« مسافران و خدمه به بيمارســتان فرستاده شــدند و جراحت جدى گزارش نشده اســت. يكى از مســافران گفت: »فكر مىكردم فقط فرود ســختى داشــتيم ولى بعد نگاه كردم و ديدم از ســوراخى در بدنه هواپيما آب وارد مىشــود. قبل از رســيدن گروه نجات ســطح آب در كابين تا كمر ميرسيد.« ايرنيوجينى در بيانيهاى گفت كه اين خط هوايى تمام تلاشش را براى مراقبت از مسافران و خدمه ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.