سلفى بلاى جان گردشگران شد

TOURISM - - جهانسرا -

تحقيقــى جديد نشــان ميدهد تعداد قربانيان عكس سلفى در مناطق خطرنــاك در حــال افزايــش اســت. همچنين بيشــترين مرگهاى مرتبط با ســلفى در هند، روســيه، آمريكا و پاكستان اتفاق افتاده است.

به گزارش مهر، طبق گزارشــى جديــد، تعــداد افــرادى كــه هنگام سلفىگرفتن در اماكن خطرناك كشته ميشــوند، در حال افزايش است. از ســال 2011 ميلادى تاكنون بهطور متوســط سالانه 43 نفر هنگام گرفتن ســلفىهاى خطرناك كشــته شدهاند. دليــل عمده مــرگ ايــن افــراد نيز ســقوط از بلندى و غرقشدن است.

4كشور در صدر آمار سلفى مرگبار »آگام بانســال« از مؤسســه علــوم روزنامههاى انگليسىزبان در سراسر پزشكى هند و مؤلف ارشد اين تحقيق جهان را بررســى و آمار را براساس ميگويد: عكسهاى سلفى بهتنهايى سن، جنسيت و دليل مرگ هر قربانى خطرناك نيســتند اما رفتارهاى همراه اعلام كردند. آنهــا بين اكتبر 2011 اين شــيوه عكاســى، آن را خطرناك تــا نوامبر 2017 ميلادى 259 مرگ ميكند. بايد درباره برخى رفتارها و مرتبط بــا ســلفى را رصــد كردند. اماكن خطرناك به افراد آموزش داد. بررسىها نشــان داد 70 مورد مرگ بــه گفته او، مناطق »ســلفى ممنوع« به دليــل غرقشــدگى، 51 مورد به بايد در اماكــن نزديك آب، قلهها و دليل تصادف با خــودرو و 48 مورد تمام ساختمانهاى بلند ايجاد شود. به به دليل ســقوط از بلندى اتفاق افتاده اين ترتيب مرگهاى مرتبط با سلفى اســت. همچنين 73 درصــد قربانيان كمتر ميشود. اين بزرگترين بررسى مــرد بودند؛ به عبــارت ديگر، از هر مربوط به قربانيان عكس سلفى است 10 قربانى 7 نفر مرد هستند. همچنين كه تاكنون انجام شــده است. در اين جوانان 20 تا 29 ساله قربانيان اصلى تحقيــق، پژوهشــگران بريــده جرايد مرگ با ســلفى خطرناك به حســاب ميآيند. بهطور دقيق سن 50 درصد قربانيــان بيــن 20 تــا 29 ســال و 36 درصد بين 10 تا 19 ســال بوده است. بيشــترين ميزان مرگ به دليل ســلفى به هنــد، روســيه، آمريكا و پاكستان تعلق دارد.

بــه گفتــه پژوهشــگران، بايد بــا ايجــاد مناطــق »ســلفى ممنوع« در سراســر جهــان از فراگيرشــدن مرگهاى تصادفى جلوگيرى شــود. البته در ســالجارى پس از آنكه چند نفر در چند منطقه محبوب گردشگري هند قربانى شــدند، دولت اين كشور »ممنوعيــت ســلفى« را در اماكــن مذكور اعمال كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.