20 درصد جمعيت ژاپن بالاى 70 سال دارند

TOURISM - - جهانسرا -

آمارها نشان ميدهد براى اولينبار در تاريخ ژاپن، جمعيت بالاى 70 ســال اين كشــور بيش از 20 درصــد از كل جمعيت را به خود اختصاص داده اســت. به گزارش ايرنا، شــبكه خبرى »ان.اچ.كى« ديروز شنبه گزارش كرد دادههاى وزارت ارتباطات و امور داخلى ژاپن حاكى اســت كه نزديك به 26 ميليون و 180هزار نفر در اين كشــور (معادل بيش از 20 درصد از جمعيت ژاپن)، ســنى بالاتر از 70 ســال دارند. در ســال 2017 ميلادى اعلام شد كه نرخ سالمندى در اين كشور ‪/19 9‬درصد است اما براساس آمار جديد اين وزارتخانه، اين رقم اكنون به ‪/20 7‬درصد رســيده اســت. دولت تأكيد كرده كه پايينبودن نرخ زاد و ولد در كشــور مشكلاتى

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.