افراد ناشناس در روسيه 11 كاميون را به آتش كشيدند

TOURISM - - جهانسرا -

افراد ناشناس جمعه گذشته 11 كاميون را در مسكو و ســنپترزبورگ به آتش كشيدند. به گزارش ايرنا، يك مقام امنيتى با بيان اين مطلب به خبرگزارى ريانووســتى روســيه گفتــه اســت: 3 دســتگاه كاميون در مســكو و 8 كاميون نيز در شــهر ســنپترزبورگ به آتش كشــيده شــدهاند و بــه نظــر ما ايــن مــوارد عمدى بوده اســت. وســعت محدوده آتشســوزى در مســكو 50 مترمربع و سنپترزبورگ بيش از يكصد مترمربع گزارش شده است. جزئيات بيشــترى از اين حوادث و اينكه چه كسانى عامل احتمالى آن بودهاند، اعلام نشده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.