رونق بازار محصولات حلال در اروپا

TOURISM - - جهانسرا -

آمارها نشــان ميدهد كه طى ســالهاى اخير بــازار محصولات حلال در اروپــا رونق زيادى پيدا كرده اســت.به گزارش ايكنــا، بازار محصولات حلال از دهه 80 ميلادى رايج شــد و در حال حاضر ســودهاى زيادى نصيب فعالان اين عرصه ميكند. هماكنون گواهى »حلال«، بيشــتر محصولات از شكلات تا لبنيات، نوشــيدنىهاى گازدار، دارو و لوازم آرايش را در بر ميگيرد. استقبال از محصولات حلال فقط از جانب مسلمانان نيست، بلكه پيروان اديان ديگر نيز استقبال خوبى از اين محصولات داشتهاند و كيفيت و قيمت آن را بهتر از ساير محصولات مىدانند.

بازار محصولات حلال در اروپا اخيراً رشــد قابل توجهى داشــته و ارزش اين بازار بيش از 22 ميليارد يورو است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.