اسكلت زوج عاشق همدانى

TOURISM - - ايرانگشت -

■ اين اولين بار نيســت كه در همدان زمين را مىكنند و به يك شــىء ارزشمند مىرســند. اين تابوت را كه حاوى اسكلت زن و مرد بازمانده از 1800 سال پيش بود، كارگران آب و فاضلاب در آبان ســال 1396 در يكى از محلههاى قديمى شهر (داخل بازار در خيابان جراحان)، در حال حفارى و در عمق 3 مترى پيدا كردند. اين دو اسكلت متعلق به زن و مردى اســت كه طبق تخمين كارشناســان، قدمت آنها به دوره اشكانيان برمىگردد و بعد از مطالعه و بررسى به موزه هگمتانه انتقال يافتند. در ابتداى ورود به موزه، آنها را كنار يكديگر و درون يك قاب شيشهاى ميبينيم كه اسكلتهاى عاشقى را بــه ياد مــا مىآورند كه قبلتر نيز در ايران و ايتاليا پيدا شــدند. قدمت اين زوج به حدود 1800 تا 2000 سال پيش برمىگردد. آنها اگرچه در فاصلههاى زمانى مردهاند، اما در يك تابوت دفن شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.