آلان سفلا، زيستگاه مار چهلدم!

TOURISM - - ايرانگشت -

■ پروين قادى دانشمند/ بىگمان همه افراد بارها داستان و افسانههايى را شنيده يا خواندهاند كه بهندرت راجع به حقيقتداشتن آنها به فكر رفته و درباره آن به بحث نشستهاند. اما در اين مطلب به كشف افسانهاى ميپردازيـم كـه مردمـان روسـتاى آلان سـفلا آن را باور دارند.

در نزديكىهاى شــهر كبودرآهنگ از توابع اســتان همدان، روســتايى كه دربرگيرنده كوهى شبيه به كلاهخود جنگــى اســت، مأمن امنــى بــراى زندگى مــار چهلدم محسو بميشود.

اهالى روســتاى آلان ســفلا كه از توابع شهرســتان كبودرآهنگ اســت، ســالهاى ســال شــاهد زندگى اين موجود بر فراز كوه آلان ســفلا بودهاند و صحبتهايشــان درخصــوص اين موجود دهانبهدهان منتقل شــده اســت؛ بهطورى كه كمتر كسى جرئت حضور در اين كوه را دارد. مردم اين روستا بر اين باورند كه موجود عجيبالخلقهاى در شــكافهاى كوه اين منطقــه زندگى مىكند كه نوعى مــار چهلدم بــوده كه كلاهخود جنگى منطقــه را به منزل هميشگى خود تبديل كرده است.

اين شــگفتى كه به گفته اهالى روستا سالانه شمارى از گردشگران را به سوى خود جذب مىكند، امتياز شهرت را به روســتاى آلان ســفلا هديه كرده است. اهالى روستا مىگوينــد داخل اين كــوه موجودى زندگــى مىكند كه دمهاى متعددى دارد و اين دمها شبيه مار هستند. هر زمان كه براى مشــاهده اين موجود مسافت زيادى را تا قله آن طــى مىكنيم، فقط موفق به ديــدن دمهايى بلند و باريك مىشويم كه از شكافها بيرون زدهاند.

از زمانهــاى قديم وجود اين موجــود كه تنها دمها و پاهايــش پيداســت، در اين كوه محرز بــوده و هيچگاه كســى موفق به مشاهده ســر آن نشده اســت. طبق گفته ساكنان، آنچه در ابتدا ديده مىشد مجموعهاى از دمهايى بلنــد و باريــك بود؛ بهنحــوى كه در هر شــكاف حداقل 5 دم مشــاهده مىشــد. اما كارشناســان بــا تحقيقاتى كه انجــام دادهاند بهمرور ســادهدلى و زودباورى مردم را به اثبات رساندند.

جانور مذكور از راســته سوســماران است. مسئول اداره حفاظــت محيطزيســت شهرســتان كبودرآهنگ و رزن مىگويد: از ســالهاى دور شايعاتى مبنىبر زندگى موجودى عجيبالخلقــه و نوعى مار چهلدم در كوه آلان سفلا به گوش مىرسيد!

ايــن جاندار كه در كوه آلان ســفلا زندگى مىكند، گونــهاى قفقــازى و از راســته سوســماران اســت. ايــن موجــودات كه البتــه تنها يــك دم دارند، نوعــى خزنده خونسرد هســتند كه در ســاعتهاى گرم روز بهصورت دسته جمعى براى آفتابگيرى از شكاف بيرون مىآيند و با مشاهده انسانها بهيكباره به شكافها برمىگردند كه اين امر موجب بيرونماندن دستهجمعى دمها و پاهاى آنها و پنهانشدن سرهايشان مىشود و به نظر مىرسد اين دمها مربوط به يك موجود اســت كه درواقع اينطور نيســت. تصور اشــتباه وجود يك سر و چندين دم براى اين جاندار سبب بروز شايعهاى مبنىبر زندگى مارى چهلدم در كوه آلان سفلا شده اســت. اينچنين افسانهها شكل مىگيرد و مردم آن را باور مىكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.