كوه يزدگرد، آخرين پناهگاه يزدگرد سوم

TOURISM - - ايرانگشت -

■ در 10 كيلومتـرى جاده ملايـر- بروجرد كوهى به نام كوه يزدگـرد وجود دارد كه آثار قلعهاى مخروبه بر آن هنوز باقى است. در اين خصوص در تاريخ آمده كه يزدگرد سـوم، آخرين شاه ساسانى هنگامى كه در مداين شكسـت خورد، براى تجديد قـوا و جمعآورى لشكر به حوالى نهاوند گريخت.

ملاير در آن زمان يكى از نواحى نهاوند محســوب ميشــده و اين نامگــذارى بىحكمت نبــوده و اين مكان آخرين پناهگاه يزدگرد سوم بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.