رانندگى در جادههاى رمانتيك باواريا

TOURISM - - جهانگشت -

■ ايالت باواريا بزرگترين اســتان آلمان، در جنوب اين كشــور واقع شــده و از جنــوب با كشــور اتريش و از شــرق با جمهــورى چك مرز مشــترك دارد. طبيعت و آبوهواى اين ايالت بســيار دلپذير اســت؛ قلههاى پوشيده از برف آلپ، رودخانههاى پرآب و جنگلهاى سرســبز و باطراوت، حالوهواى رمانتيكى به باواريا مىدهد. مردم اين ايالت براي داشتن گنجينهاى از بناهاى تاريخى به خود مىبالند.

جادههــاى اين منطقه بهعنوان يكى از زيباترين جادههاى جهان شــناخته شــده و رانندگى در اين جادهها، تجربهاى فراموشنشــدنى براى هر گردشگرى خواهد بود. اين ناحيه براى ورزشهايى همچون شنا، طبيعتگردى، دوچرخهسوارى و ديگر فعاليتهايى كه در فضاى باز انجام مىشــود، بســيار مناســب و ايدئال اســت. مونيخ، قلب تپنده و پايتخت ايالت باوارياست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.