مسير دامنههاى آلپ را بگيريد

TOURISM - - جهانگشت -

■ آلمان آنقدر مناطق ديدنى و تماشايى دارد كه مىتوان در هر شهرش زيبايىهاى طبيعى و هنرى را ديد و لذت برد. دوستداران طبيعتگردى در اين كشور، طبيعتى بكر و ناب را پيدا و خود را سيراب از آبوهواى مطبوع و چشماندازهاى رؤيايى مىكنند.

هزاران كيلومتر مسير طبيعتگردى زيبا در آلمان وجود دارد كه شما را به كنار رودخانهها، دشتهاى گل و دامنههاى سرســبز مىرساند. براى ديدن مناظر و چشــماندازهاى كوهستانى به جنوب آلمان برويد؛ جايــى كه طبيعت، مســيرى 450 كيلومترى را به شــما هديه داده تا در آغوشــش لــذت طبيعتگردى را حس كنيد.

در اين مسير كه از مقاصد كلاسيك گردشگران است، نه فقط كوهها، كه درياچههايى مثل »بودنزه« و »تگرنزه« را مىبينيد كه زيبايى خاصى به محيط اطراف دادهاند. اگر به مناطق اطراف »تگرنزه« برويد، غذاهاى لذيذ و خوشمزهاي پيدا مىكنيد كه خوشطعمى آنها در آلمان معروف است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.