احياى گردشگرى تورقوزآباد

TOURISM - - ديدگاه -

سخنرانى نتانياهو، هر چقدر هم سخيف و بىمايه، نهايتاً باعث شد تا جايگاه روستاى تورقوزآباد در افكار عمومي احيا شود. دستكم اين است كه رسانههاى ايرانى مىتوانند از اين فرصت اســتفاده كنند تا گردشگرى اين روســتا را احيا كنند. به گزارش ايسنا، به نقل از اعتماد، سخنرانى بنيامين نتانياهو در مجمع عمومي سازمان ملل متحد و اشارهاش به انبارى در تورقوزآباد، موجى از شــوخى و طنز را در ميان رسانههاى فارسىزبان راه انداخته، تا جايى كه ديپلماتهاى بلندپايه ايرانى هم به اين موضوع واكنش نشان دادهاند و عباس عراقچى معاون وزير امور خارجه جمهورى اسلامي ايران اشاره كرد ممكن است گروهى نتانياهو را سر كار گذاشته باشند. به هر حال چه در رسانهها و چه براى مؤسسات گردشگرى فرصتى ايجاد شده است تا نهتنها اين روستاى تهران را از غربت و ناشناختگى خارج كنند، بلكه حالا كه نام آن در مجمع عمومي سازمان ملل متحد هم سر زبانها افتاده است، بهعنوان مقصدى گردشگري براى اقتصاد محلى آن رونقى بيافرينند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.