با خوانندگان

TOURISM - - ديدگاه -

ســفر دخرارشــج رازي ك طشكـنـوونرى جتايرغىينبدامردساوف ب راهتنر واسگــردتشتگورارهنابىه استانگردى بيشتر اجرا شود.

0930****936

شــرا بيهبطودخووبضيعيراب ترازيير ت سبــدايخلتشهـاـييراازستباهن كفاانرونس رموييتداوادنها فراهم كند؛ لذا بايد داشــتههاي خود را در اين زمينه وارد كنيم و اين صنعت را رونق دهيم.

0917****847

از س ـنـاگزهمادانرمىي راو اثسفـرـتهفناگدهىازو فهلرزياگونب هبدحفوانردىريغايفرمت جماجز ب وهز قصد كشــف اشــياي تاريخى، از نظر قانونى جرم است و از 3 مــاه تا 3 ســال حبس در پى دارد. ايــن قانون را در مكانهاي تاريخــي و بناهاي باارزش بايــد اعلام كرد تا متخلفان دست از خلاف بردارند.

0918****601

آذربا يقجديانمييهتاريمــرانســو م منشاحخصسربيهف-ر دوتارخيسنــميرااسســتم كعهزاآدانر ي را از ريشه لغوي شاهحسين- وايحسين ميدانند. افسانههاي بســياري در مورد اين رسم نقل شــده كه بسيار جذاب و شنيدني است. لطفاً در اين مورد اطلاعرساني كنيد.

0914****589

ميش وچيد، ز اهازينيخكستهيانمرداورزودخرانمهوتزههراعلن ب ومهپنزامشــدوكاخياننهگ ن هظداارميي اســت كــه از كهنتريــن داروخانههاي ايران محســوب ميشــود. اين دواخانه عكسهاي جذابي از دوران گذشته دارد و موزهاي جالب و ديدني است.

0912****481

اين شباهررستشابنر، م فندظررهاكويهبسسـيـاتارنديسدانوايلاون جوالسفبيرداپ ب وهشوشجدودن آورده كه خنكاي هواي آن روح را مينوازد.

0913****403

جاگ ذاكاشـرـتقنشــكنتـگـايبكـدـره نايهملك تب ترهيــــازيا پ خيــرااًرانكجــوامممكايندههانيد عمومي براي اســتفاده همگان اســت؛ ايدهاي بسيار زيبا و انساندوستانه كه جاي تقدير دارد.

0912****313

روس ــرتاوهساــيتاديي دنزيبي ــاياراي ان زوغـمـدشــطهرقدباــسهــمتشــكهــده ا تزججربملهاــيه تكرارنشدني برايتان رقم ميزند. در سفر به مشهد به اين روستا سري بزنيد.

0915****954

اصفه ارنوبسهــعتناواي نتاررويسخــيت ا »يجنامجاون« ه دگرربدخشــــگش رتيي رامعنرفويكرشود. ن با معرفي اين روســتاها ميتوان از حجم گردشــگريهاي تكراري كاســت و مردم را به ديدن جاهــاي بكر و كمتر ديدهشده سوق داد.

0913****214

ديدن يطبايسعــتتروو ف ســضتااهاي يزيمبناايســمبايا ب نرامشيهادستدرارحپايتيزو باتسريااقر دارد؛ لذا اين روســتاي جذاب را در سفرهاي خود در پاييز از دست ندهيد.

0915****433

خا كناهولتياهريآخنيآقواز ييبمامقيانيكلانك،ت ي هچكــي يصالزح تاججو راكهن تچواسيــدر ط مالــ دوران قاجار بنا شده، معماري بينظيري دارد كه ميتواند بــا تغيير كاربــري بهعنوان موزه مورد توجه مســافران و گردشگران در تبريز قرار گيرد.

0914****592

ت فرصتوهســـاـعىه تمــاسـزـهيردهرا م ىسگــريدرشهـاـگىرگىردخشــــلاگرقىو ايفكزـاـيــي ش از راهكارهاي اساســي در جذب مخاطب اســت كه بايد در نظر گرفته شود.

0935****938

محس بوهر بغمما ىينشوكده وشــدايرراازى يظكرفىي ازت هشاهروهاجاىذبتهاهرايخى ف ىركهنشگوىر و ادبى فراوانى اســت امــا همچنان از اين ظرفيتها غافل شــدهايم. مسلماً گردشــگرى ادبى يكى از پايههاى اصلى گردشگرى محسوب مىشــود و بايد اين نوع گردشگرى در فارس و بهويژه شــيراز كــه از تعدد و تنوع جاذبههاى تاريخى و فرهنگى برخوردار است، رونق بيشترى بگيرد.

0917****486

يادگا براغى داوسلــتآتباادز ادزوباراغنهاافىشقادرييمهىو شزنــدهيره . ي زددر ادرصاليرىاانينو مجموعه در خيابان شــهيد رجايى قرار گرفته اســت و در ديگرى كه در بلوار دولتآباد قرار دارد، ورودى نداشــته و تقريباً در دســت مرمت و بازسازى است. به همين دليل تردد از در اصلى انجام مىگيرد اما متأسفانه برخي به خيال تعطيلبودن آن موفق به ديدن اين باغ نميشوند.

0913****430

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.