علاقه به آسمان شب

TOURISM - - گردشگران -

تنوع حيطهها و زمينههاى مربوط به حوزه گردشگرى دامنه فعاليتهاى اين حوزه را به رشتههاى مختلفى جذب كرده است. علاقه به طبيعت و آسمان شب، سبب شده كه هزاران تور و گشــت رصدى به بهانههاى مختلف در دنيا ايجاد شــود. تحقيق و تفحص در مورد تورهاى نجومى نشــان مىدهد كه برخى علاقهمندان اين زمينه در دنيا، حتى اقيانوسها را پشتسر مىگذارند تا بتوانند پديدهاى نجومى را رصد و آن را به نام خود ثبت كنند. امروزه گردشگرى نجومى در دنيا رواج دارد و كشور شيلى پيشگام توسعه در اين شــاخه است. در كشــورهايى مثل كانادا، روسيه، سوئد، هند و چين هم پديدهاى عادى به نظر مىرســد. ســفر به اعماق تاريخ، ثبت، رصد، عكاســى و بازديد از اجرام آســمانى در اماكن تاريخى و لذتبردن از طبيعت آســمان شب، گشتهاى رصدى را متحول كرده اســت. برخى كشورها در استفاده از اين نوع گردشگرى، براى درآمدزايى حتى هتلهايى با عنوان هتل نجوم نيز راهاندازى كردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.