سفر به عشق ديدن ستارهها

TOURISM - - گردشگران -

بســيارى از مكانهــاى باســتانى نمادين مشــاهده ســتارگان، ماننــد اســتونهنج (انگلســتان)، چيچــن ايتزا (مكزيك) يا مســوپوتاميان زيگورات (آســياى ميانه) به بازديدكنندگان در شب نزديك بوده يا زير آسمان شهرى ناپديد شدهاند، ولى هنوز براى كاوش شما در موقعيتهاى باستانى و آسمان شب مكانهاي بسياري وجود دارد.

■ نيومكزيكو

كياى (تالار مقدسى كه توســط بوميان سرخپوست براى مراســم مذهبى استفاده مىشده است) كاسا ريكونادا توســط نور مــاه در چتروكتــل در پــارك تاريخى ملى فرهنگى چاكو، منور و درخشــان شــده است. تمام پارك تاريخى ملــى فرهنگى چاكــو در نيومكزيكو يك پارك بينالمللى آســمان تيره و ناحيه تاريك طبيعى بدون هيچ نور خارجى دائمى اســت. اين پــارك امكاناتى چون يك مركز مشاهده عمومى، جشنواره ستارهشناسى، برنامههاى رصد ســتارگان در رابطه با فرهنگ بومى سرخپوستى و آســمان شــب دارد. توازن معين در كياى كاسا ريكونادا، يــك مكان تشــريفاتى گــرد، ممكن اســت در ارتباط با تقويم باشــد. اين پارك همچنين خانه صورتنگاره (خط تصويرى) مشهور ســتاره است كه مىتوانسته وضعيت و موقعيت هلال ماه و ابر اختر (ستاره داراى نور متغيرى كه روشنىاش صد ميليون برابر خورشيد است) را نشان دهد.

■ آلمندرس كروملچ، پرتغال

يكــى از بزرگتريــن چرخههاى ســنگ در اروپا، بــا قدمت 6 ميليون ســال قبــل از ميلاد مســيح، نزديك شــهر ميــراث جهانــى اوورا اســت. كروملچ (ســاختمان سنگهاى ماقبل تاريخى به شكل تپه) يا مونوليت (چرخه تكســنگى)، تقريباً داراى صد منهير (ســنگ بزرگ كه ســتونوار روى زميــن قرار داده شــده اســت، معمولاً از بقاياى دوران نوســنگى)، برخى با نقاشىهاى حكاكىشده و فرورفتگىهاى كوچك هســتند. يــك مونوليت تك با چهار متــر ارتفاع تقريباً در 1/6 كيلومترى شمالشــرقى ايزوله شــده و ممكن است با كروملچ براى يك طلوع يا غروب انقلابى، همتراز شده باشد. همچنين كروملچ زيرس

Xerez)( در مونساراز، به اين مكان نزديك است.

■ متوئورا، يونان

راه شــيرى و طاق نور را مىتــوان در كالامباكا در ناحيه تسالى يونان، از پشت متوئورا، يك موقعيت ميراث جهانى ديد. صومعههاى منزوىشــده در بالاى ستونهاى سنگ طبيعى عظيمالجثه، مىتواند يك صحنه علمىتخيلى باشــد. متوئورا يعنى در بهشــتهاى بالا. ايــن مكان در نزديكى كالاماباكا واقع شــده و جايى شــگفتانگيز براى درككردن ســتارگان است؛ همان ســتارگانى كه هزاران مانك (راهب) كــه از قرن يازدهم در اينجا مىزيســتند، آنها را تماشا كردند.

■ پارك ملى سيبيلوى، كنيا

جنوب راه شيرى، ابر بزرگ مجلانيك (قهوهاى) و كارين نبولا (ابر قرمز در افق) از پارك ملى سيبيلوى در كنيا قابل مشــاهده هســتند. در اينجا آسمان شب خالصى را مشــاهده كنيد. ســفر طولانى به درياچه توركاناى دور در شــمال كنيا، فرصتى براى مشــاهده يــك مهد از نوع بشــر است؛ جايى كه فســيلهاى اجداد ما با قدمتى معادل 5/3 ميليون سال پيدا شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.