عواقب سخت شكار »چراقپوق!«

TOURISM - - كولهپشتي -

■ روســتاى »كُركى« يكى از بزرگترين روســتاهاى ايران اســت كه تا بهحال ناشــناخته و بكر مانده. اين روســتا در بين استان لرستان و استان خوزستان قرار گرفته و مرز بين اين دو اســتان اســت. كُركى در فاصله 19 كيلومتــرى تنگه زيباى »هلت« در نزديكى خرمآباد قرار دارد. در چشــمه اين روســتا به نام چشــمه »تيا« و چشــمه »عالىاحمد«، دوزيست خاص ايرانى با نام سمندر لرستانى (چراقپوق) زندگى ميكند. شكاركردن يا هر گونه آسيب به اين دوزيست زيبا جريمه نقدى بالايى دارد و از طرف مردم روســتا نيز به هيچ عنوان پذيرفته نيســت. ســمندرها از گروه دوزيستان بهشمار ميروند. اين گونه دوزيست بخشى از زندگى خود را در آب و بخش ديگر زندگىاش را در خشــكى مىگذراند. همينطور روســتاى »كُركى« بيشترين كوهها و چشمهها را دارد و داراى حدود 20 كوه و 20 چشــمه اســت و در گذشــته 7 آسياب بزرگ داشته كه از بين رفتهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.