مسئولانه به »هلت« سفر كنيد

TOURISM - - كولهپشتي -

■ »تنگـه هلت« خرمآبـاد را رودخانه با حركت خود در طى سـالها ساخته اسـت. اين حركت آرام باعث شـده اسـت تا صخرههاى زيباى كنار آب به شما آرامشى همراه با خنكاى رود هديه دهند.

تا ورودى تنگه مسير پيادهروى كوتاهى است كه در كمتر از پنج دقيقه طى ميشــود و بعد از آن ميتوانيد قدم در آب بگذاريد. عمق آب زياد نيســت، اما فراموش نكنيد بايد مواظب وسايل خود باشيد و از به درون آب افتادن آنها جلوگيرى كنيد. در ادامه اين نكات ايمنى را در ســفرتان به اين تنگه زيبا رعايت كنيد تا به شما خوش بگذرد.

حتمــاً با يك فرد محلــى در منطقه يا بهصورت گروهى يــا با تورهــاى طبيعتگردى به همــراه راهنماى مجرب به تنگه برويد و از تنها رفتن بپرهيزيد.

از شــوخىكردن و هلدادن يكديگــر خوددارى كنيد. به هيچ عنوان درون آب شيرجه نزنيد.

اگر قصد شــناكردن داريد، اول مســير موردنظر را با قدمزدن بررســى كنيد و از وجود احتمالى سنگهاى خيلى بزرگ باخبر شويد.

به دليل ارتعاش صدا و ريزش احتمالى ســنگها از فريادزدن پرهيز كنيد.

اگر صرفاً طبيعتگرد يا فرد غيرحرفهاى هستيد، فصول گرم را براى سفر انتخاب كنيد.

ســاعات اوليه روز بهترين زمــان براى رفتن به تنگه است. تلاش كنيد از ابتدا كه وارد آب ميشويد، بدن خود را كاملاً خيس كنيد تا با آب تنگه تقريباً همدما شــود و در قسمتهايى كه نور آفتاب وجود دارد، خيلى خود را خشــك نكنيد، چون در ادامه سرماى بيشترى را احساس خواهيد كرد.

حتمــاً از صندلهاى ســبك رودخانهنــوردى با كفىهاى استاندارد اســتفاده كنيد تا پاهايتان آسيب نبيند؛ چراكه بستر رودخانه بسيار ناهموار است.

انرژىتــان را نگه داريد! مســير رفــت در تنگه حــدود دو ســاعت طول ميكشــد. توجه كنيــد كه براى رســيدن به وسايل نقليه بايد مسير تنگه را مجدد بپيماييد. پس بايد انرژى كافى داشــته باشــيد تا فكر عبوركردن از حاشيه بزرگراه به سرتان نزند!

ســعى كنيد از بردن خوراكى به تنگه خوددارى كنيــد؛ چراكه هم باعث خيسشــدن مــواد خوراكى و هم كثيفشــدن تدريجى رودخانه ميشــود. در صورت نياز خوراكىهايــى با بســتهبندىهاى كوچك با خــود همراه داشــته باشــيد. در يــك نوبت آنهــا را مصــرف كنيد و زبالهشــان را با خــود به بيرون از تنگه ببريد. بهتر اســت قبل از شروع پيمايش، يك ميانوعده سبك مصرف كنيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.