زال وحشيانه درتنگههــلت جولانمىدهد!

TOURISM - - كولهپشتي -

■ سـحر بحيرانى/ هميشه اولين مقصدى كـه بـراى سـپرىكردن تعطيلات بـه فكرمان مىرسـد، شـهرهاى شـمال كشور اسـت، اما اينبـار مىخواهيـم تا هوا سـردتر نشـده، به سمت جنوبغرب ايران برويم.

اينجــا مابيــن كوههاى خشــن و ســر به فلك كشــيده زاگرس، رودخانــهاى زندگــى ميكند كه خيلى هنرمندانه كوه را تراشــيده، به ســمت پايين آمده و يــك موقعيت شگفتانگيز را به وجود آورده است. تركيب ديوارههاى پيچوتابدار، نور آفتاب گاه و بيــگاه، گياهان خودرو در دل ســنگهاى رســوبى لايهلايه و آب خروشــان رودخانــه، بهطــور حيرتآورى جلوهگرى ميكند. شايد خيال كنيد براى ديدن چنين منظرهاى بايد كيلومترها طــى كرده و خود را بــه »آريزوناى آمريكا« برســانيم و »گرند كنيون« را ببينيم، اما كشــور عزيزمان با فروتنى تمام بســترى را براى ما بــه وجود آورده اســت كه با پيمودن مســيرى نهچندان طولانى و پرهزينــه ميتوانيم فرصت بازديد از چنين مكان شــگفتانگيزى را به دست بياوريم.

تركيب بىنظير رشتهكوههاى زاگرس، درختان بلــوط و رودخانــه زال، تنگه زيبــاى »هلت« را به خرمآباد هديه كرده اســت. پس فرصت را از دســت ندهيد، كفشهايتان را به پا كنيد، نفس عميقى بكشيد و به ســمت لرســتان برانيد تا با مــا وارد دنياى بكر تنگه »هلت« شويد.

رودخانهاى در دل زاگرس: در شهرســتان پلدختر اســتان لرســتان، ميان كوههاى استوارى كه ســالها پيش پوشيده از بلوطهاى سبز بود، رودخانه خروشــان زال با آبى خنك بين دو ديواره صخرهاى در اين تنگه شــگفتانگيز جــولان ميدهد. زالِ زيبا خود را آرام به رودخانه سيمره ميرساند و در ميان راه، در تنگه »هلت« بــا تمام قدرت دلبرى ميكند. طول اين تنگه حدود 4 كيلومتر است و اگر با سرعت متوسط حركت كنيد، تقريباً ‪/1 5‬الى 2 ساعت مسير رفــت و ‪/1 5‬الى 2 ســاعت مســير برگشــت طول

خواهد كشــيد. اين تنگه به قدرى بكر و ناشــناخته اســت كه با يــك جســتوجوى ســاده در اينترنت نميتوانيــد موقعيت مكانى آن را پيــدا كنيد، اما ما شــما را با خود به اين مكان بكــر و ديدنى ميبريم. »هلت« در مســير بزرگراه لرســتان- انديمشــك در شهرســتان پلدختــر، بين تونل خرگوشــان 1 و 2 قرار دارد. بد نيســت بدانيد واژه هلت از نام يكى از طوايف لر يعنى »نجفوندها« در منطقه هلد لرستان گرفته شــده اســت. محلىهاى آنجا تنگــه را با نام »هلد «مىخوانند.

همآغوش آب و سـنگ: تنــگ »هلت« از پوشــش گياهى خاصى بهــره نبرده اســت، بنابراين اگر به دنبال جايى سرســبز هستيد، دست نگه داريد، چون تنگه تمام زيبايى خود را از همآغوشــى سنگ ســخت و آب ميگيــرد و تمام آنچه بــه آن زيبايى بصرى ميبخشــد، ســنگهاى بزرگ صيقلخورده و حركــت آب روان اســت. تنــگ »هلت« برخلاف خيلى از تفريحات هيجانانگيز ديگر كه آخر سر اوج هيجان خود را نشــان ميدهند، از همان اول شــما را غافلگيــر مىكند. حدود صد قدم كه به ســمت جلو حركت كنيد، عمق آب بيشــتر و بيشــتر ميشــود و تقريبــاً نيمي از بدن را فرا ميگيرد. بســتر رودخانه پر از ســنگهاى بزرگى اســت كه به مرور زمان و بر اثر تغييرات آبوهوايى و دمايى ريزش كردهاند و كف رودخانه را پوشــاندهاند. همينطور كه به سمت جلــو حركت ميكنيــد، به دليل خيسشــدن و وجود ســايه، كمكم بدنتان شــروع به اُفت دما ميكند، اما نگران نباشــيد؛ چراكه اندكى جلوتــر آفتاب راهش را از ميــان ســنگها مييابد. آنجــا ميتوانيد كمي خود را گرم كنيد و ســپس براى ادامه مســير آماده شويد. در قســمت ميانى تنگ، سنگ بسيار بزرگى قــرار دارد كه از دور امكان ادامه مســير را ناممكن جلوه ميدهد، اما اينطور نيست. سمت چپتان كاملاً باز اســت و راه عبور براى تمامي افراد وجود دارد. دقت كنيــد كه يك به يــك از اين قســمت عبور كنيد. با نزديكشــدن بــه انتهاى تنــگ، عمــق آب كمتر ميشــود و در آخر اين سقف سنگى بهطور كامل كنار ميرود و خورشيد خودنم ايىميكند.

شيرجه ممنوع! در فصلهاى پربازديد مانند تابســتان عمق آب تا 1/5 متر هم ميرسد. بهترين تفريح در تنگه آببازى اســت. افرادى كه معمولاً با تورها و بهصورت گروهى بــه تنگــه »هلــت« ميآيند، شــيوه خاصــى را بــراى آببــازى در نظر ميگيرنــد. به اين صورت كه همگى پشتسر هم به ديوارههاى تنگه تكيه داده و يــك نفــر را بهعنوان حريف خيس ميكنند، طورى كه گاهى اين تفريح بهشدت نفسگير ميشــود. پس سعى كنيد با افرادى كه بيمارىهاى تنفســى و حساس دارند، اين آببازى را امتحان نكنيد.

توجه داشــته باشــيد كه به دليل عميقنبودن و سنگىبودن كف تنگه به هيچ عنوان نبايد شيرجهزدن را امتحــان كنيد. به دليل قرارگيرى تنگه در مســير رودخانه پرآب و خروشان زال با افزايش ريزشهاى جوى در فصول ســرد امكان طغيــان آن وجود دارد، بنابرايــن تلاش كنيد ســفر خود را حداقــل تا اواخر تابستان به انجام برسانيد.

اينجـا مابيـن كوههـاى خشـن و سربهفلككشيده زاگرس، رودخانهاى زندگـى ميكند كه خيلـى هنرمندانـه كوه را تراشـيده، به سـمت پايين آمـده و يك موقعيت شـگفتانگيز را به وجـود آورده اسـت؛ تركيب ديوارههاى پيچوتـابدار، نور آفتاب گاه و بيگاه، گياهان خودرو در دل سـنگهاى رسوبى لايهلايه و آب خروشـان رودخانـه بهطـور حيرتآورى جلوهگرىميكند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.