مقبره اوحدى مراغهاى، از شاعران قرن هشتم

TOURISM - - پرسه -

■ يكى از آثار معروف »مراغه«، شــهر پرجمعيت و بكر استان آذربايجان شرقى، مقبره اوحدى مراغهاى، از شاعران قرن هشتم است. ركنالدين ابوالحسن مراغى مشهور به اوحدى مراغهاى، عارف و شــاعر پارســىگوى نامدار دوره ايلخانى بوده و مثنوى معروف جامجم از آثار اوست.

اكنــون ايــن بنا كــه در ميان باغ سرســبزى قــرار دارد، به يكــى از ظرفيتهاى گردشگرى مراغه تبديل شده است تا جايى كه هر سال تعداد زيادى گردشگر داخلى و خارجى براى بازديد از آن به اين شهر سفر مىكنند.

بر ديوار شــمالى و جنوبى بنا نام اوحدى و تاريخ فوت وى حك شــده است. در سال 1352 از سوى انجمن آثار ملى ايران، بناى جديدى بر روى قبر مذبور احداث شد و سنگ مقبره قبلى را به موزه آرامگاه انتقال دادند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.