به آقالار هم سرى بزنيد

TOURISM - - پرسه -

■ در سـفر بـه مراغه فراموش نكنيد كه به موزه سـنگ »آقالار« هم سـرى بزنيد. ايـن موزه در سـال 81 در محوطه مقبـره آقالار با گردآوردن سـنگ گورهاى تاريخى و منحصربهفردى كه در گورستانهاى اطراف مراغه وجود داشت، راهاندازى شد.

بــه دليــل آنكه بزرگان، عارفان و شــيوخ مراغــه در اين محوطه دفن شــدهاند، به آقالار يا همان بزرگان مشــهور شــده است. مقبره آقالار بيشتر از هر چيزى با نام »ميرفتاح موسوى« پيوند مىخورد؛ شاعر، عارف بزرگ و شيخالاسلام مراغه كه در دوران زنديه زندگى مىكرد. او به دو زبان آذرى و فارســى شعر مىگفت و در اشعار فارسى »اشراق« و در شعر آذرى »فتاح« تخلص مىكرد. دو اثر مثنوى ســاقىنامه و رياضالفتوح از آثار ميرفتاح است كه از وى به يادگار مانده اســت. در سال 1175 پس از مرگ ميرفتاح، به دســتور ظلالسلطان -كه در زمان زنديه زندگى مىكرده و هيچ ربطى به مسعودميرزا پسر ناصرالدينشاه كه بيشتر از 150 سال بعد به دنيا مىآيد ندارد- در اين محل دفن و بناى مقبره برايش ساخته مىشود. بناى زيباى آرامگاه متأثر از معمارى زنديه اســت و يكبار در ســال 1247 در ابتداى دوران ناصرالدينشاه قاجار بهطور كامل مرمت و بازســازى شــد. ســاختمان بنا چهارضلعى و هر ضلعش 16 متر بوده و داراى ابزارهاى سنگى و طاقنماى آجرى قرينه به ارتفاع پنج متر اســت. ســازمان ميراثفرهنگى و گردشــگرى در سال 80 بــا توجه به وجود ســنگقبرهاى مرمرى نفيس در محوطه تصميم گرفت تا موزه ســنگهاى تاريخى را در اين محوطه راهاندازى كند. كارشناسان ميراثفرهنگى با جمعآورى و نمايش انواع سنگقبرهاى گهوارهاى، صندوقى، سنگنوشتهها و قوچهاى سنگى از گورستانهاى اطراف، موزه را در سال 81 افتتاح كردند. بخشى از سنگقبرهايى كه در اين موزه به نمايش درآمده، مربوط به قرنهاى هفتم و هشــتم هجرى قمرى و متعلق به گورستان بزرگ و قديمى روستاى ورجوى است كه توســط غارتگران به ســرقت رفته بود و بعد از پيداشدن و مرمت به اين مكان منتقل شد و در معرض ديد قرار گرفت. در سفر به مراغه مىتوانيد از موزه سنگ »آقالار« در بلوار شهيد مقدم، خيابان راهآهن، خيابان آقالار ديدن كنيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.