ابركوه مىخواهد ابرقدرت گردشگرى شود

TOURISM - - چهار گوشه ايران -

رئيس اداره ميراثفرهنگى، صنايعدســتى و گردشــگرى ابركوه گفت: با فراهمكردن زيرســاختهاى شــهرى براي دعوت از ســرمايهگذاران مىتــوان ابركــوه را به مقصد و ابرقدرت گردشگرى تبديل كرد. به گزارش ايسنا، مجاهد كرباسى اظهار كرد: ابركوه يكى از شــهرهاى نمونه گردشگرى كشــور و داراى 162 هكتار بافت تاريخى ثبتى و ارزشمند اســت. كرباسى ابراز كرد: شهرستان ابركوه داراى 6 روســتاى هدف گردشگرى، 5 منطقه نمونه گردشگرى، آثار تاريخى ارزشمند ازجمله قلاع و سايتهاى تاريخى دوره ساسانى، خانههاى تاريخى، سردابها، يخچالهاى خشتى و مسجدجامع، همچنين آثار طبيعى ازجمله ســرو 4500ساله، چشــمه آبترش، كوه پنجانگشــتى، تپههاى رنگى، سنگوارههاى كوه چكو و چشــمه آب شــور اســت. وى ابراز اميدوارى كرد كه با همكارى ساير دستگاههاى اجرايى شهرستان و فراهمكردن زيرساختهاى شهرى، ابركوه را بتوان به مقصد گردشگرى و به گفته مونسان، رئيس سازمان ميراثفرهنگى كشور به ابرقدرت گردشگرى تبديل كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.