زيبايىهاىمازندران،پنهانازچشمجهانگردان

TOURISM - - چهار گوشه ايران -

عضو كارگروه گردشــگرى اتاق فكر توسعه و تعالــى مازنــدران گفــت: داراى بزرگتريــن درياچه جهان بهعنوان يك جاذبه طبيعى هســتيم اما با امكانات موجود نمىتوانيم هيچ مكانى را به يك جهانگرد براى گردشگرى در مازندران نشان دهيــم؛ زيرا نمىتوانيم گردشــگرى را كه ســاحل پاك كشــورهاى اروپايى را ديده، به سواحل خود دعوت كنيم. به گزارش ايســنا، محمدحسن ذال با اشــاره به اينكه جهانگرد كســى است كه به قصد ســفر، خانه و كاشانه خود را رها مىكند و تمامى ابزارهاى زندگى خود را در محيط مقصد اســتفاده مىكنــد، اظهار كرد: جهانگرد با عناوين و مقاصد مختلف همچون گردشــگرى مذهبــى، تفريحى و طبيعى شــناخته مىشــود. وى با اشــاره به اينكه مازندران در حال حاضر ميزبان جهانگردان اســت اما به دليل مديريتى كه وجود دارد هنوز بهعنوان مقصد نهايى به جهان معرفى نشــده، تصريح كرد: اين شيوه مديريت كاملاً سنتى بوده و با وجود اين، قلب تپنده گردشگرى ايران است.

عضو كارگروه گردشــگرى اتاق فكر توسعه و تعالى مازندران با بيان اينكه براى تبديلشــدن مازندران به يك مقصد جهانگردى بايد امكانات، ملزومــات و تبليغات خاص وجود داشــته باشــد، گفت: مازندران در حــال حاضر يك مقصد صرفاً داخلى است و تنها تعدادى از اعراب اين استان را براى گردشگرى انتخاب كردهاند.

وى با اشــاره بــه اينكه مازنــدران در حال حاضر توان رقابت با مناطق مشــابه خارجى خود را ندارد، افزود: مازندران در حال حاضر بهعنوان يك مقصد گردشــگرى و جهانگردى خام و براى جهان همچنان بالقوه بوده و ملزومات گردشــگرى در آن به مرحله اجرا درنيامده است.

وى با بيان اينكه براى موفقشدن در معرفى مازنــدران بهعنــوان منطقهاى كه مقصــد نهايى جهانگردان شــود، به مطالعه تطبيقــى نياز داريم، اظهار كرد: در اين مطالعه تطبيقى بايد به برخى از مسائل مانند شــرع نيز توجه شود، اما بايد نكات مثبت مناطق مختلف دنيا را شــناخت و خود را با آن تطبيق داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.