تعريض مسير اصلى مجموعه تاريخى طباطبايىها

TOURISM - - چهار گوشه ايران -

عضو شوراى اسلامى شــهر بروجرد از تعريض مسير اصلــى مجموعه تاريخىگردشــگرى »طباطبايىها« در اين شــهر خبــر داد. به گزارش مهــر، على روزبهانى با اشــاره بــه اهميت گردشــگرى در رونــق اقتصادى شــهر بروجرد، اظهار داشت: با بررســىهاى بهعملآمده و كارشناسىهاى صورتگرفته توسط شهردارى بروجرد، يكى از چالشهاى پيش روى گردشــگرى بروجرد مشــكلات ترافيكى اطراف مجموعه تاريخى گردشــگرى »طباطبايىها« بود كه در فاز اول يكــى از خيابانهــاى منتهى به ايــن مجموعه در جوار پارك »صامتيه« در حال تعريض است. وى با بيان اينكه اين مسير دوطرفه بوده، تصريح كرد: سالها بود كه در اين مسير دو خودرو با مســيرهاى متفاوت براى تردد از اين كوچه با مشكل مواجه مىشدند كه اين موضوع در دستور كار قرار گرفت و با جلســات متعدد ميدانى با شهردار و معاونان وى تصميم بر اين شد كه اين مسير تعريض شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.