تحريمها را به فرصت تبديل كنيد

TOURISM - - چهار گوشه ايران -

مديركل ميراثفرهنگى كردســتان گفت: با توجــه به اينكه ما هممرز با كشــور عراق و اقليم كردستان هســتيم، طبيعتاً تعداد سفرها به استان از عــراق افزايش پيدا خواهد كرد و لازم اســت كه دفاتر خدماتى مسافرتى ما با ارتباطاتى كه دارند، از اين فرصت بهخوبى استفاده كنند و تحريم را به فرصت تبديل كنند.

به گزارش ايســنا، سيدمحسن علوى اظهار كرد: با توجه به ســرعت پيشــرفت تكنولوژى در جهان بايد به ســمت توسعه گردشــگرى ديجيتال حركت كنيم.

وى با اشاره به اينكه »تغيير ماهيت به سمت گردشــگرى ديجيتال« شعار امســال روز جهانى گردشگرى اســت، افزود: روز جهانى گردشگرى بــه ايــن دليل بــوده كه مــردم دنيا را به ســمت گردشــگرى بهعنوان پديدهاى مهــم و تأثيرگذار در جامعه در روند توســعه اقتصادى، اجتماعى و سياسى همه جوامع سوق دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.