كشفى كه به عصر آهن برمىگردد

TOURISM - - چهار گوشه ايران -

سرپرست هيئت حفارى اضطرارى در روستاى تاريخى فيلده در رودبار استان گيلان گفت: قدمت آثار بهدســتآمده از اين روستا احتمالاً به عصر آهن 3 برميگردد. به گزارش ايرنا، بهروز همرنگ اظهار كرد: حفارى بهمنظور نجاتبخشــى گور يافتهشــده در مركز روستاى تاريخى فيلده با وجود ابعاد كوچك گمانه حفرشــده 2) در 2/5 مترمربــع) دربردارنــده نــكات مهمــي ازجملــه قدمــت اين روســتا و قرارگيــرى آن روى محوطههايــى با آثــار دوران تاريخــى و هزاره اول پيش از ميلاد بود. او با اشاره به كشف گورهاى تاريخــى در حفارى ســال گذشته، از كشف بقاياى تدفينى و اشياى نهادهشده در كنار مردگان در حفارى ســال جــارى خبــر داد. همرنــگ با اشاره به وجود چند ظرف سفالين با ويژگىهاى ساختارى مشابه عصر آهن و دوره تاريخى گفت: يكى از ظرفهاى سفالى موجود، بدنه كشيده و كف مسطح داشته و در بدنه خارجى داراى چهار نوار عمودى با تزيين كنده و افزوده اســت. همچنين دهانه آن با گردنى كوتاه و استوانهاىشكل، لبهاى متمايل به خارج دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.