فكر بكرى براى گردشگرى معلولان

TOURISM - - چهار گوشه ايران -

مديــركل بهزيســتى اســتان يزد با اشــاره بــه اينكه مناسبســازى اماكن عمومى براى عموم افراد جامعه امرى اجتنابناپذير است، گفت: مناسبســازى اماكن تاريخى و گردشــگرى براى معلولان بايد موردتوجه باشد. به گزارش مهر، جليل عفتى اظهار داشــت: مشــكلات معلولان بيش از آنكه پزشكى باشد، اجتماعى و فرهنگى بوده و اكثر معلولان با مشــكلات فيزيكى، فرهنگى و اجتماعى بسيارى روبهرو هســتند. وى با بيان اينكه بايد باور داشــته باشيم كه محيط جامعه متعلق به همه است و همه حق استفاده از آن را دارند، ادامــه داد: مناسبســازى امرى اجتنابناپذير اســت و اگر مناسبسازى نباشد، زندگى معلولان دچار مشكل مىشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.