امامزاده حياتالغيب نونوار مىشود

TOURISM - - چهار گوشه ايران -

معــاون ميراثفرهنگى، صنايعدســتى و گردشــگرى لرســتان گفت: در راســتاى حفظ و حراست از آثار تاريخى اين اســتان، مرمت امامزاده حياتالغيب شهرســتان خرمآباد آغاز شــد. به گزارش ايرنا، زهرا بهاروند بيان كرد: اجراى بندكشــى، تعويض آجرهاى فرســوده، اجراى نماى آجرى و مرمت گنبد ازجمله اقدامات مرمتى در امامزاده حياتالغيب است. وى افزود: اعتبار در نظر گرفتهشده براى اين فصل از مرمت امامزاده حياتالغيب 500ميليون ريال بوده و از محل اعتبارات استانى تأمين شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.