عمليات مرمت پل كاكارضا پايان يافت

TOURISM - - چهار گوشه ايران -

عمليات مرمت آبشــكنهاى پــل كاكارضا خرمآباد مربــوط بــه دوره پهلــوى اول بــا حمايــت ادارهكل امور پايگاهها و همكارى ادارهكل ميراثفرهنگى، صنايعدستى و گردشــگرى استان لرستان پايان يافت. به گزارش ايلنا، على مصطفىنژاد (مدير پايگاه پلهاى تاريخى لرســتان) با اشاره به مرمت پل كاكارضا گفت: اين عمليات شامل ايجاد كارگاه و مرمت آبشــكنهاى دو طرف پل كاكارضا با بهرهگيرى از مصالح بومى و تراش ســنگ به روش ســنتى بوده است. مصطفىنژاد مرمت بدنه و باززندهسازى سنگهاى جانپناه مطابــق الگوى اوليــه موجود، آواربــردارى، تهيه، پرداخت و تيشــهاىكردن سنگهاى مفقودشــده جانپناه، پىبندى و نصب آنها را از اقدامات مرمتى پيشين صورتگرفته روى اين پل عنوان كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.