يك گردش بهيادماندنى در جوزقان

TOURISM - - چهار گوشه ايران -

دهيار روســتاى جوزقان شهرســتان تايبــاد گفت: اين روستا با قدمت تاريخى و درختان كهنسال سربهفلككشيده گردو، يكى از مهمترين جاذبههاى گردشگرى و تاريخى در شهرستان تايباد اســت. به گزارش ايسنا، عبدالرحيم مرادى با اشــاره به پيشــينه اين منطقه اظهار كرد: جوزقان يكى از روســتاهاى تاريخى باخرز قديم به خراسان بوده كه امروزه در دهستان كوهسنگى از توابع بخش ميان ولايت شهرستان تايباد در خراســان رضوى واقع شــده است. وى افزود: اين روســتا به دليل داشــتن درختــان قديمى گردو بــه اين نام شــهرت دارد و وجود مناطقى با عنوان باغســتان، باغزار و باغ ساسان در اين روستا سندى بر اين واقعيت است. مرادى قدمت تاريخى اين منطقه را به دوران زرتشتى قبل از اسلام نســبت داد و گفت: آثار بهجامانده در اين خطه سرســبز كه همچون نگينى در دل طبيعت تايباد است،

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.