بازگشايى موزه باستانشناسىخلخال

TOURISM - - ميراث -

رئيــس اداره ميراثفرهنگى، صنايعدســتى و گردشــگرى خلخال از بازگشــايى موزه باستانشناســى اين شهرســتان پس از 5 ســال تعطيلى خبر داد. محمدرضا شايقى در گفتوگــو با ايرنا گفت: اين موزه از 5 ســال پيش به دلايــل امنيتى و رطوبتهاى ســاختمان بنا تعطيل شــده بود. رئيس اداره ميراثفرهنگى، صنايعدســتى و گردشگرى خلخال گفت: عمليات مرمت در 6 ماه اول ســال جارى بــا اعتبارى بالغبر 500ميليون ريال انجام و براساس وعدههاى طرحشده در هفته گردشگرى اين موزه بازگشايى شد. شــايقى افزود: اشــياى موزه خلخال كه به امانت در مخزن موزه باستانشناســى اردبيل نگهدارى مىشــد، به شهرستان خلخال انتقال يافت. او گفت: 53 شىء تاريخى از ادوار مختلف پيش از تاريخ، دوره تاريخى و دوره اســلامى در اين موزه به نمايش گذاشــته شــده كه شامل انواع ســفال، كتابهاى خطى، قرآن دستنويس و اشياي فلزى از جنس طلا و مفرغ است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.