چشم شهر جهاني ايران به حمايتها خشك نشود!

TOURISM - - ميراث -

■ گردشگران خارجي چه ميگويند؟ بهدنبــال ثبت جهانى بافت تاريخــى يزد توجه مردم و مســئولان به ســمت ارتقاى صنعت گردشــگرى استان معطوف شــده و تمام تلاشهاى مسئولان مربوطه در اين حوزه به كار گرفته شــده اســت؛ بهطورى كه گردشگران اين شهر تاريخى با ديدن اين شهر تاريخى انگشت حيرت به دهان مىگيرند و آرامش و امنيت اين شــهر را ستايش مىكنند.

به گزارش ايســنا، البته با وجود اين گردشگرى يزد در نگاه برخى از گردشگران خارجى اشكلاتى نيز دارد كه اهتمام به حل اين موارد براى ارتقاى سطح گردشگرى اين شــهر جهانى ضرورى اســت. نحوه سرويسدهى خدمات، نبــود تابلوهــاى راهنماى گردشــگران و حتــى المانهاى شــهرى در بافت تاريخى و اماكن گردشــگرى شــهر يزد ازجمله ايــن موارد بوده گاهي گردشــگران را در ابهام و سردرگمى قرار مىدهد.

■ سـتايشآفرينى آرامش شـهر جهانـى در نگاه

گردشگران: »تيم« گردشــگر آلمانــى كه براى ديدن شهر جهانــى به يزد ســفر كرده، در گفتوگو با ايســنا، درباره اين شــهر جهانى مىگويد: شــهر جهانى يزد شهرى بسيار زيبا و متفاوت با ديگر شــهرهاى گردشــگرى ايران مانند اصفهان و شــيراز است و مردمانى بسيار مهماننواز دارد. وى ادامه مىدهد: يزد بهاندازهاى در چشم گردشگر خاص و زيباســت كه يك گردشــگر نمىتواند بهراحتى از اين شــهر ديدنى ايراد بگيرد؛ چراكــه زيبايىها و خوبىهايش بر موارد ناچيز انتقادها غلبه مىكند و ســكوت و آرامش حاكم بر اين شهر قابل ستايش است. به گفته اين گردشگر آلمانــى، يزد داراى اماكن تاريخــى، خيابانهاى قديمى و مردمانى با زندگى ايدئال اســت و همين موضوع جذابيت بســيار زيادى دارد؛ اما مواردى هم هست كه اگر برطرف شــود، ديگر نمىتوان نقــص و ايرادى به اين شــهر وارد كرد. وى به نحوه ســرويسدهى برخى مراكز خدماتى اين شــهر ايراد مىگيرد و مىگويد: هرچند اين شــهر و مراكز خدماتى آن بسيار تميز هستند، اما خدمات ارائهشده نسبت به يك شهر جهانى سطح پايينترى دارد.

وى اضافــه مىكند: بســيارى از اماكن تاريخى يزد فاقــد راهنماى گردشــگرى مســتقر در اين فضاهاســت و علاوهبر آن، هيچگونه المان و تابلويى براى مشخصشدن بايدها و نبايدها و محدوديتهاى اين اماكن وجود ندارد. بهعنوان نمونه در بازديد از مسجدجامع از نكاتى كه بايد در اين محل رعايت كنم، اطلاعى نداشــتم. اين گردشــگر آلمانى همچنين دردســترسنبودن اطلاعات دقيقى درباره زمــان بازديــد از اماكن و بناهــاى تاريخــى را از ديگر ايرادات وارد به گردشگرى يزد مىداند.

■ زمستان سال آينده، موعود پايان نصب المانهاى

تاريخى: البته ساشــا رياحى مقدم، معــاون ميراثفرهنگى ادارهكل ميراثفرهنگــى، صنايعدســتى و گردشــگرى اســتان يزد درباره مشــكل تابلوهاى راهنمايى گردشگرى مىگويــد: هرچنــد ضوابط تابلوهاى شــهرى مســيرهاى گردشــگرى تهيه شده، اما ســاخت و نصب اين تابلوها در حــوزه بخش خصوصى قرار گرفتــه كه بايد در اين رابطه اقدام كند.

■ مديريت هتلهاى يزد در انتظار تربيت هتلداران

نسـل جديـد: ســيداميرناصر طباطبايى، رئيــس جامعه هتلداران يزد و عضو هيئتمديره جامعه هتلداران كشــور نيــز در گفتوگو با ايســنا، با اشــاره به ضعــف مديريت هتلدارى در ســطح كشــور، اظهار مىكند: متأســفانه در تربيت مدير هتلها دچار مشــكل هســتيم و تعداد كمى از مديران هتلها با نحوه اينگونه مديريتها آشــنا هســتند؛ چراكه اين صنعت در گذشــته صنعتى پولساز نبوده است. وى اضافه مىكند: سطح مديريت هتلها با تربيت مديران جوان نسل جديد و داراى تحصيلات دانشگاهى اين حوزه، بالا خواهد رفت اما الزاماً ارتقاى ســطح مديريت هتلها به دورههاى آكادميك و دانشگاهى محدود نمىشود و ارائه دورههاى ضمن خدمت كوتاهمدت و متناســب با علم روز دنيا به اين افراد نيز مىتواند بسيار مؤثر باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.