همه رازهايي كه پشت دياناي اجساد باستانى مخفي است

TOURISM - - ميراث -

دىاناى باستانى بهطور دقيق زندگى در گذشته را بازگو نمىكند، ولى مىتواند مدلى براى شناخت حيات و شرايط منطقهاى باشد كه در آن زندگى مىكنيم. به گزارش تســنيم، »متئو ويليام« از مركز دىاناى باستانى استراليا دانشــگاه آدلايد در نشســت تخصصى »پژوهشهاى دىاناى باستانى ايران، نظريه و عمل« با اشاره به تحولى كه دىاناى باستانى در علم به وجود آورده، گفت: دىاناى باستانى را مىتوان از دندان، استخوان، مو و... استخراج كرد.

»متئــو ويليام« بهعنوان عضو هيئت باستانشناســى فصل ســوم كاوش محوطه اســترك جوشــقان كاشــان كه هماكنــون جريــان دارد و در يكى از 3 مركــز معتبــر ژنتيك دنيــا فعاليت مىكند، بــه معرفى اين مركــز و آنچه تابهحال از جمعيتهاى باستانى ايران به دست آمده پرداخت و گفت: دىاناى نمونهبردارىشــده در طى فرايندى با الگوى دىاناى باستانى مقايسه شده و درنهايت مشخص مىشود كه باستانى است يا خير.

وى تعلــق تنهــا 5 درصــد دىاناى دريافتى به جســم انســان يا حيوان آزمايششــده را از مشــكلات اصلــى ايــن كار دانســت و تصريــح كــرد: 95 درصــد دىاناى دريافتى متعلق به موجوداتى اســت كــه در خاك وجود دارند. ويليام با اشــاره به ســختىهاى اســتخراج يك دىاناى باستانى گفت: در نمونهبردارى از يك اســتخوان بــراى اســتخراج دىاناى بايد دقت كرد؛ زيــرا يك نمونــه خاص بوده و ســاير قســمتها ممكن اســت آن كيفيت را نداشته باشند.

اين باستانشــناس با بيان اين نكته كه منبع قابل نمونهبردارى پايانپذير است، تصريح كرد: بايد توجه داشت ميزان ماندگارى دىاناى در نقاط مختلف استخوان نيز يكى نيست. ويليام با اشاره به 4 مقاله كه با استفاده از اطلاعات دىاناى باســتانى در نقاط مختلف ايران به چاپ رســيده، به بررســى تاريخ ژنتيك ايران در دورههاى مختلف پرداخت و گفت: براســاس يافتهها، جمعيت ايران پيش از دوره كشاورزى خيلى بزرگ بوده و با جمعيتهاى ديگر اختلاط ژنتيك داشــته، يعنى بســته و كوچك نبوده و ريشهاى بزرگ داشته است. به گفته وى، آفريقايىها از نظر ژنتيكى متعلق به يك جمعيت باســتانى متعلق به دوره زمانى طولانى بودهاند ولى ريشــه جمعيت اقيانوســيه به گروه كوچكى بازمىگــردد كه با جمعيت اطرافيانش تعادل ژنتيك نداشــته اســت. ويليام با بيان اين نكته كه در دوره پيش از نوســنگى جمعيتها در اروپا متمايز هستند و هرچقدر جلو مىآييم تمايز كمتر و اختلاط ژنتيك بيشــتر مىشود، اين امر را در نتيجه آميزشهاى نزديكتر دانست. اين باستانشناس گفت: در مقايسه خاورميانه و اروپا ميزان شباهت ژنتيك بيشتر است و اين ميزان تمايز ژنتيك را نشان مىدهد كه هر اندازه كمتر باشد جمعيتها نزديكتر هستند. ويليام در ادامه به مقايسه نمونههاى ايران با 4 نمونه ديگر پرداخت و گفت: هر اندازه در طول زمان جلو مىآييم، تمايز ژنتيك كمتر شده است.

ايــن باستانشــناس افــزود: در دوران نوســنگى در منطقــه زاگــرس جمعيتــى كاملاً متفــاوت از جمعيت آناتولى و لوانــت زندگي ميكردند و در دورههاى جديدتر مثل مفرغ رابطه ژنتيك بيشــتر مىشود؛ ولى بايد مشخص شــود چه مكانيزمى پشــت ايــن رابطه اســت. وى در پايان تصريــح كرد: با بهدســتآوردن دىاناى باســتانى در تلاشــيم تاريخ حيات نمونه و منطقهاى را كــه در آن زندگــى مىكنيم، به دســت آوريم و مدلى از زندگى گذشــته بســازيم كه البتــه دقيقاً به ما نمىگويد چه اتفاقى افتــاده، ولى مىتواند ما را راهنمايى كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.