هدستيكه پرواز را تجربهاي هيجانانگيز ميكند

TOURISM - - مسافر -

شــركت هواپيمايى »آلاسكا ايرلاينز« قصد دارد براى ســرگرمكردن مسافران در هنگام پرواز، از هدست واقعيت مجازى استفاده كند. به گزارش ايسنا، شركت هواپيمايى »آلاسكا ايرلاينز« اعلام كرده كه قصد دارد از جديدترين نمونههاى سختافزار استارتاپ »اســكاىلاينز« در پروازهاى درجه يك خود استفاده كند. اين سختافزار، يك هدست واقعيت مجازى موســوم به »الوســكاى« است كه امكان تماشــاى دو بعدى و سهبعدى فيلمهــا را بــراى كاربران فراهم مىكنــد. مجموعه ويدئويــى 360 درجه با موضوعات گوناگون نيز به همراه اين هدست عرضه خواهد شد. هدف آلاسكا ايرلاينز از بهكار بردن اين هدست، ســرگرمكردن مســافران هنگام پرواز و همچنين نشنيدن سروصداى پرواز هواپيماست. آلاسكا ايرلاينز، آزمايش اين هدست را در سفرهاى هوايى خود از سياتل به بوستون و از بوستون به سنديهگو آغاز خواهد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.