شكمپر خوشمزه گيلان

TOURISM - - گردشگري غذا -

فيبيج يا ماهى سفيد شــكمپر يكى از غذاهاى محلى استان گيلان است. مواد لازم براى 6 نفر:

■ ماهى سفيد: يك عدد 5/1 كيلويى

■ گردو: 100 گرم

■ سير: يك قاشق غذاخورى

■ رب انار: 2 قاشق غذاخورى

■ كره: يك قاشق غذاخورى

■ ســبزى معطــر (گشــنيز، نعنــا، پونــه، خالواش) ساطورى: 2 قاشق غذاخورى

■ نمك، فلفل و گلپر: به ميزان دلخواه

طرز تهيه:

ابتــدا فلــس ماهى را جدا كرده و شــكم آن را خالى مىكنيــم. آن را مىشــوييم و در آبكــش مىگذاريــم تا آب آن برود. گردو را آســياب مىكنيم. به گردو ســبزى، ســير، رب انار و ادويــه ميافزاييم تا خمير يكدســتى به دســت آيد. به شــكم و پوســت ماهى نمك مىپاشــيم و بــا مواد داخل شــكم ماهى را پر مىكنيم و لبههاى شــكم ر امىدوزيم.

در ديگ: كف ديگ يا گمج (ظرف ســفالى شمالى) نان يا فويل قرار داده و ماهى را روى آن مىگذاريم. كمى نمك روى فويل و ماهى مىپاشــيم. پوست ماهى را برش سطحى داده و كره را لاى آن قرار مىدهيم. ماهي را روى حرارت كم مىگذاريم تا كاملاً بپزد.

در ماهيتابه: بايد از تابه مســتطيلي استفاده شود. تابه را گــرم كرده و كمى روغن كــف آن مىريزيم. ماهى را داخــل آن قرار داده و يك طــرف آن را با حرارت ملايم ســرخ مىكنيــم. برمىگردانيم و طرف ديگر را نيز ســرخ مىكنيــم. بايد اين كار ملايم انجام شــود كه ماهى كاملاً پخته شود.

در فر: سينى فر را چرب كرده و كمى نمك مىپاشيم. ماهــى را روى آن قــرار مىدهيم. با حــرارت 180 درجه ســانتىگراد مىگذاريم تا ماهى بپزد. قسمتى از ماهى كه در كف قرار دارد، برشته مىشود. براى قسمت رويى كمى كره به پوســت ماهى مىزنيم و گريل را روشن مىكنيم. 10 دقيقه كافى است تا ماهى كاملاً برشته و آماده شود.

روشهاى ديگــر ماننــد مايكروفر، تســتر و هواپز ماننــد فر اســت. روشهايــى مانند تنور نيــز وجود دارد كــه در صــورت داشــتن آن نتيجــهاى بهمراتــب بهتــر خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.