اگر به سوئد سفر كرديد حتماً راگمونك بخوريد

TOURISM - - گردشگري غذا -

يكى از غذاهاى ســنتى سوئد در فصل ســرما »راگمونك« اســت. البتــه اين غــذا را مىتوانيد در فصول ديگــر هم بخوريد. سوئدىها ترجيح مىدهند سيبزمينى تازه برداشتشده را نخورند؛ به همين دليل در فصل ســرد سال كه ماهها از برداشت سيبزمينى مىگذرد، بيشــتر چنين غذاهايى مىخورنــد. راگمونك يك نوع پنكيك ســيبزمينى اســت كه در كره سرخ مىشــود و همراه با ژامبون و ميوه مشــهور ســوئدى يعنى لينگونبرى سرو مىشود. ســوئدىها ميوه لينگونبرى را بسيار دوست دارند و در كنار اكثر غذاها آن را سرو مىكنند. اگر به سوئد سفر كرديد، حتماً در كنار اكثر غذاها اين ميوه خوشرنگ و خوشطعم را خواهيد ديد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.