پاهاى اين دختر نبايد زمين را لمسكند

TOURISM - - حياطخلوت -

در نپال رســمي كهن وجود دارد كه طبق آن، برخى دختران تا قبل از رســيدن به سن بلوغ بهعنوان الهه زنده برگزيده ميشوند و زندگى جديد خود را در معابدى خاص با قوانينى عجيب شــروع ميكنند. »تريشــنا شاكيا« دخترى اســت كه سال گذشته مقام كومــارى را كه مخصوص الهههاى زنده اســت، از آن خود كرد و به همين ســبب براى زندگى سلطنتى در معبد از خانوادهاش دور شد. شايد برايتان عجيب باشد اما كومارىها يــا همــان الهههاى زنده تنها 13 روز در ســال اجــازه خروج از معبــد را دارند. اكنون خبرنــگاران با دوربينهاى خود خروج اين شــاهزادهخانم خردســال را از معبد به خاطر حضور در جشن مذهبى »ايندرا جاترا« در كاتماندو شكار كردند. نكته عجيبى كه درباره »تريشنا شاكيا« وجود دارد، اين است كه طبق قانون نبايد هيچگاه پاهاى او زمين را لمس كند. گفتنى است؛ بسيارى از هندوها و بودايىهاى نپال كومارى را الهه قدرت ميدانند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.