چيپس لاكچرى ديدهايد؟

TOURISM - - حياطخلوت -

يك جعبه حاوى 5 عدد چيپس لاكچرى ســاخت يك شــركت سوئدى با قيمت 90 دلار، گرانترين بسته چيپس جهان نام گرفت. يك كارخانه با خلاقيت خود توانسته سيبزمينىهايى با برش منحصربهفرد به وجود بياورد كه قيمت تنها 5 عدد از آن 90 دلار اســت. اين چيپسها با چاشنىهايى چون ماتسوتاكى (قارچى با مزه پنير)، جلبك دريايى، پياز سرخشده و آلبالوي هندى طعمدار شــده اســت. تنها 100 جعبه از اين چيپسها با تراشهاى منحصر جهانى ساخته شــد و در زمــان بســيار كمي تمام آنها به فــروش رفت. مدير ســازنده و مبتكر اين خوراكى منحصربهفرد تأكيد داشــت كه قصد من از توليد اين سيبزمينىهاى لذتبخش ارائه خدماتى خاطرهانگيز بهعنوان ميانوعده بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.