آثار شوكهكننده ديوارنگارى نقاش پرتغالى

TOURISM - - حياطخلوت -

»ســرجيو اديتا« نقاش حرفهاى و اهل كشور پرتغال است كه ديوار خيابانها را با اشكال سهبعدى نقاشى ميكند، طورىكه در نگاه اول نميتوان واقعى يا نقاشىبودنشان را تشخيص داد. او در دهه 90 كارش را از طرحهاى كوچك شروع كرد اما اكنون كارش به نقاشىهاى بزرگ روى ديوار تبديل شده است. سبك نقاشىهاى سرجيو »سهبعدىهاى ترسناك« نام دارد كه تركيبى از زاويهها، خطوط و سايههاســت كه با اين ترفندها نقاشــى را حجــمدار ميكند تا جايى كه گاهى حتى زنــده به نظر ميآيند. ديوارنگارىها تا حــدى واقعى به نظر ميآيند كه گاهى اوقات عابــران تصور ميكنند كه يك هيولاى غولپيكر در خيابانهاى شــهر سرگردان است. هنر او در سراســر دنيا سروصداى زيادى كرد و از ســوى شهرهاى مختلفى چون لسآنجلس و باتون روژ دعوتنامه دريافت كرده اســت. در تصاوير بالا تعدادى از آثار فوقالعاده سرجيو را مشاهده ميكنيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.