رقابت زيباى پرندگان

TOURISM - - حياطخلوت -

هر ســال هزاران نفر از سراسر تايلند پرندگان خود را به اســتان ناراتيوات ميآورند تا در مسابقه زيباترين آواز پرنده شركت كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.