جدول تخصصى گردشگرى

شماره: 869

TOURISM - - حياطخلوت -

افقى:

1- روستايى بسيار زيبا و سرسبز در استان گلستان با جنگلهايى بكر و دستنخورده كه چهار فصل آن واقعاً ديدنى اســت- شهرى در استان لرستان داراى مكانهاى تفريحى بسيارى از جمله درياچه شط تمى و درياچه سد خانآباد 2- كلمه خطاب- از مشــخصات و ويژگىهاى اين شــهر اســتان اردبيل وجود مناظر طبيعى و كوههاى مشجر و پاركهاى زيباست- معروفترين سازمان تبهكارى دنيا 3- شــاعر از آنان چشــم يارى داشــته- شهر تيم فوتبال چلسى- مربع ورزش خشن 4- فرزنــد فرزنــد- فرودآمدن بــلا- بن درختجوى آب 5- ماه برفى- يكى از زيباترين روستاهاى اطراف گنبد در اســتان گلســتان كه در اطراف آن تپههاى باستانى وجود دارد- قلمرو 6- همســر پيامبر اكــرم(ص)- ميدانى تاريخى در مركز شهر تهران 7- ايــن غار ديدنى در 30 كيلومترى شــمالغربى كاشان در پاى كوه نسبتاً مرتفعى از ارتفاعات نياسر واقع شده است- حرف هشتم- شايعهپراكنى- رودى در سيستانوبلوچستان 8- ســخت، ناگــوار- روســتاى مســجد حضرت رسول(ص)- دنبال 9- همفكــر و هماهنــگ- حــرف نشــانه مفعولپراكندگــى- روســتايى اطــراف شــهر خمــام در استان گيلان 10- يكى از خيابانهاى تهران- نياكان 11- اين ســد در اســتان آذربايجان شــرقى و در فاصله 43 كيلومترى شــمال شــهر تبريــز نزديك روســتاى تازهكند قرار دارد- از توابع نيكشــهرموجودات نامرئى 12- راه فاضــلاب- قيد شــك و ترديــد- مظهر لاغرى- اژدرمار 13- فرايند و جريان- ثروتمند- فرزند رستم 14- استاد قصيدهسرايى- ساختار- شهر اشترانكوه و تونل برفى در استان لرستان 15- يكى از ايســتگاههاى متــروى تهران- برجى ديدنى در جنوبشرقى شهر اروميه

عمودى:

1- رگ حياتى اصفهان- شهرى در استان فارس با قدمتى چندهزار ساله 2- گوشــهاى در دستگاههاى ســهگاه، شور و نوايك نوع دسر منجمد- يك طرف صورت 3- النگــوى زنانه- تنگچشــم- بهتازگى صاحب مالى شده 4- پدربزرگ- چاره- اصل و مايه- مرواريدها 5- جمع نصيحت- چابك و بلا- سوره سىوششم قرآن 6- رنج- شــهر چهارباغ گــروس (عمارت و باغى ديدنى منسوب به دوره صفويان)- دوستدار 7- دلير- گياه ناژو- رود مرزى- قانون چنگيز 8- روســتايى در 20 كيلومترى شرق مشگينشهر با آثــار فرهنگى بىشــمار- اين غــار يخى ديدنى در مجاورت روســتاى شــيخعليخان در فاصلــه 25 كيلومترى چلگــرد از توابع بخش مركزى شهرستان كوهرنگ استان چهارمحالوبختيارى قــرار دارد- گردنه زيبايى در جاده آستارا به اردبيل 9- واژهاى انگليســى به معنــى راهنما و رهبــر- يكى از قديمىترين شــهرهاى جهان واقع در اســتان خوزستان- مايهبيشطلبى 10- شــعرى آهنگيــن كــه در مراســم ســوگوارى مىخواننــد- مركــز بخــش خورشرستم شهرســتان خلخال- آخرين نازى 11- مفقودشده- دوستى- درسدادن 12- ماننــد- جانور مكنــده- ويتامين كيوى- دانه نهانزا 13- گنج- جاودان- كوچه 14- شــهرى حومــه آمل- دهمين حــرف الفباى يونانى- كنارهها و اطراف 15- رشتهكوهى در غرب و جنوب ايران- دماى مركــز اين شهرســتان گاهــى به منفــي 46 درجه سانتىگراد رســيده و به همين دليل سردترين شهر ايران لقب گرفته است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.