درباره چالش شمال

TOURISM - - صفحه اول -

هشتگ »چالش« در دنياى امروز واژه آشنايى اســت و اگرچه در معناى لغوى خود بهمعناى مبارزه يا مناظره اســتفاده نمىشود، اما دعوتى محســوب ميشــود بــراى انجام كارى و گويا ترافيك مارپيچ شمال، چالشى بهشــمار ميرود كه امروز گيلان بدان مبتلا شده اســت. فرزاد رشيدى، استاد دانشگاه در رشته گردشگرى و رئيس هيئتمديره انجمن دوستداران ميراثفرهنگى گيلان معتقد است: آثــار منفى بهجامانده از اغلب گردشــگرانى كه به گيلان ســفر مىكنند، بســيار بيشتر از آثار مثبت است و با توجه به گردشگرىبودن اين اســتان، بايد برنامهريــزى مدونى براى ايــن صنعت در گيــلان انجام شــود. وى در گفتوگو با ايرنا تأكيد مىكند: اگرچه ســفر حق همه مردم اســت، اما بايد شرايطى فراهم كرد كه آثار منفى بهجامانده از گردشگرى به حداقل برسد. وى مشكل زباله را گريبانگير گيــلان مىداند و مىافزايد: طبيعت گيلان از كشــورهاى جاذب گردشــگر هيچ كم ندارد، اما متأســفانه شــريانهاى طبيعى گيلان زير بــار زباله دچار گرفتگى شــده و بهســختى نفس مىكشــند. برنامهريزىهاى گردشگرى مىتوانــد ياريگــر مديريــت زبالــه در اين اســتان بــا زيبايىهاى بكر باشــد. رشــيدى ادامــه مىدهــد: بازاريابى گردشــگرى بايد هدفمند باشــد؛ بهطور مثال استراليا مديريت مقصــد مىكنــد و ظرفيت محــدودى براى پذيرش گردشــگر اعــلام كــرده و تبليغات جذب گردشــگر را براى كشورهاى ثروتمند برنامهريــزى مىكند. مشــاور گردشــگرى شوراى شــهر رشت معتقد اســت: البته آنان بــراى گردشــگرانى كــه قصد انجــام هزينه كمتــرى در ســفر دارند نيز چارهانديشــى و تسهيلاتى فراهم كردهاند كه در ازاى دريافت هزينه ناچيزى، بتوانند آثار منفى گردشگرى را مديريت كنند. رشيدى مىگويد: عوارض يكــى از روشهــاى مديريــت گردشــگرى اســت كه در كشــور مراكش در زمان پيك گردشــگرى افزايــش مييابــد و در فصــل غيرگردشگرى ارزان مىشــود؛ اما متأسفانه گيــلان گاه بــا خيــل گردشــگرانى روبهرو مىشــود كه از پرداخت عوارض نيز شــاكى هستند؛ چه برســد به اينكه براى كيفيت سفر خويش هزينه كنند. ترافيك مارپيچ شــمال، چالشى بوده كه امروز گيلان بدان مبتلا شده اســت؛ كاش آنانى به اين دعــوت بپيوندند كه ســواد گردشــگرى آموخته و دوســتدار محيطزيست هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.