كيش و عمان تورهاي مشترك گردشگري برگزار ميكنند

علاقهمندى عمان به برگزارى تورهاى مشترك گردشگرى با جزيره كيش

TOURISM - - ايرانسرا -

در نمايشــگاه بينالمللى عمانهلــث 2018 توراپراتورهاى عمانى براى برگزارى تورهاى مشترك گردشگرى با جزيره كيش ابراز علاقهمندى كردند.

بــه گزارش روابطعمومى و امور بينالملل ســازمان منطقه آزاد كيش، در هشتمين نمايشگاه و كنفرانس بينالمللى تجهيزات و خدمــات پزشــكى عمانهلث 2018 كــه از دوم تا چهارم مهر در مســقط پايتخت عمان برگزار شد، ســازمان منطقه آزاد كيش بــا هدف معرفى امكانات و ظرفيتهاي گردشــگرى ســلامت در فضايــى به وســعت 60 مترمربع بــه عرضــه توانمندىهاى خود پرداخــت. در طول برگزارى اين نمايشــگاه غرفــه جزيره كيش ميزبان ســفير كشورمان در عمان بود و نمايندگان سازمان منطقه آزاد كيــش بــا توراپراتورهاى كشــور عمــان درخصوص جذب گردشگران اين كشور در زمينههاى گردشگرى سلامت و توسعه گردشگرى دريايى گفتوگو كردند.

ديدار با سرمايهگذاران عمانى بهمنظور معرفى ظرفيتها و فعاليت در جزيره كيش از ديگر اقدامات نمايندگان سازمان منطقه آزاد كيش در طول برگزارى نمايشــگاه گردشگرى سلامت عمان بود. نكته حائز اهميت در حضور سازمان منطقه آزاد كيش در اين نمايشــگاه، استقبال توراپراتورهاى عمانى از سفر به جزيره كيش و برگزارى تورهاى مشــترك گردشــگرى بود كه توسعه تعامل گردشگرى بين دو منطقه را در پيش دارد.

در نمايشگاه گردشگرى سلامت عمان 2018 غرفه سازمان

منطقه آزاد كيش با مشــاركت شركت ســرمايهگذارى و توسعه كيــش، هواپيمايى كيش و بيمارســتان تخصصى و فوقتخصصى جزيره كيــش و همچنين برخى مراكز ارائه خدمات گردشــگرى، كلوبهاى تفريحات دريايى با تجهيزات غيرموتورى و شــركت داروسازى كيش مديفارم برپا شد.

نمايشــگاه عمانهلــث 2018 در فضايى به وســعت 3هزار مترمربع برگزار شد و شركتكنندگان محصولات و خدمات خود را در زمينههاى تجهيزات پزشــكى و بيمارســتانى، تكنولوژى و خدمات پزشكى، كالاهاى مصرفى بيمارستانى، داروهاى تقويتى، محصولات مراقبتى زنان، انجمنها، بيمارســتانها، مراكز اقامتى، مراكز توانبخشــى، تجهيزات باشــگاههاى ورزشــى و مديريت بهداشت در معرض ديد علاقهمندان قرار دادند.

صادرات خدمات پزشكى و گردشگرى جزيره كيش، توسعه گردشگرى بهخصوص گردشگرى سلامت بهعنوان سومين صنعت اقتصادى كشــور، قرارگرفتن جزيره كيش در فهرست كشورهاى مقصد جهت اعزام بيمار از عمان، دستيابى به سهم مناسب از بازار سلامت عمان با توجه به قرابت جغرافيايى و فرهنگى و مشاركت و سرمايهگذارى در پروژههاى پزشكى، دارويى و تجهيزات عمان ازجملــه اهداف ســازمان منطقه آزاد كيش براى شــركت در اين رويداد مهم علمى و اقتصادى بود.

گفتنى اســت نمايشــگاه عمانهلث در ســال 2009 به ثبت رسيد و در سال 2013 گواهى UFI را دريافت كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.