كمك 5هزار يورويى گردشگرانفرانسوى براى تجهيز بيمارستانى در گيلانغرب

TOURISM - - ايرانسرا -

تعــدادى از گردشــگران فرانســوى همزمــان بــا روز جهانى گردشــگرى با حضور در شــهر گيلانغــرب مبلغ 5هزار يورو به تجهيز بيمارســتان الزهرا در اين شهرستان كمك كردند. به گزارش فارس، اين گروه از گردشگران فرانسوى همزمان با روز جهانى گردشــگرى بــا حضور در استان كرمانشــاه عازم مناطق زلزلهزده و شهر گيلانغرب شدند. اين گروه كه تحت عنوان تور ســلامت به مناطــق زلزلهزده استان كرمانشاه سفر كرده بودند، با حضور در بيمارســتان الزهرا شــهر گيلانغرب و بازديد از بخشهاى مختلف اين بيمارستان مبلغ 5هــزار يورو بهعنــوان كمك براي تجهيز اين بيمارســتان در اختيار مســئول شبكه بهداشــت شهرستان گيلانغرب قرار دادند. اعضاى اين گروه كه از شــهرى در فرانسه كه تجربه زلزله را داشت به ايران ســفر كرده بودند، هدف خود را همدردى و كمك به زلزلهزدگان اســتان كرمانشاه عنوان كردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.