معرفىظرفيتهاى فرهنگى و گردشگرى ايران به گردشگران فنلاند

TOURISM - - ايرانسرا -

در ديــدار رئيــس ســازمان ميراثفرهنگى، صنايعدســتى و گردشــگرى با ســفير ايران در كشــور فنلاند بــر ارائه تورهاى طبيعتگردى و معرفى جاذبههاى گردشــگرى كشــورمان تأكيد شــد. بهگزارش ميراثآريا، علىاصغر مونســان معاون رئيسجمهورى و رئيس سازمان ميراثفرهنگى، صنايعدســتى و گردشــگرى در ديدار با پروين فرشــچى، ســفير كشورمان در فنلاند گفت: گردشگران كشورهاى اروپايى به حوزههاى فرهنگى و تمدنى ايران علاقهمندند و از اسكان در اقامتگاههاى بومگردى استقبال مىكنند. او ادامه داد: گردشگران اروپايى همچنين علاقهمند به كويرگردى هســتند و خوشــبختانه با توجه به زيرســاختهاى مناسبى كه در اين مناطق از كشــورمان ايجاد شــده، مىتوان گردشــگران بيشــترى را جذب كرد. معرفى ايران و جاذبههاى متنوع كشــورمان به مردم فنلاند مهمترين موضوعى است كه بايد به آن توجه كرد. در اين ديدار پروين فرشــچى، ســفير جمهورى اســلامى ايران در فنلاند گفت: تهيه بســتههاى طبيعتگردى و كويرگردى براى معرفى و ارائه به گردشگران كشور فنلاند مىتواند در افزايش

آمار گردشگران ورودى اين كشور به ايران مؤثر باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.