زلزله و سوناميچندصد كشته روي دست اندونزى گذاشت

TOURISM - - جهانسرا -

مقامهاى اندونزى مىگويند حداقل 384 نفر به خاطر سونامى ناشى از زلزلهاى به بزرگى 5/7 ريشــتر در يك شهر ساحلى اندونزى كشته و صدها نفر نيز زخمى شــدهاند و از سرنوشت تعداد زيادى هم خبرى در دســت نيست.بيشــتر قربانيان از شهر ساحلى پالو هســتند. ارتفاع امواج ناشــى از سونامى در پالو در جزيره سولاوسى به بيش از سه متر رسيد. تصاوير اين شــهر، خيابانهاى پر از جسد را نشان مىدهد. امدادگران به مداواى زخمىها پرداختند و بيمارستان اصلى شهر تخريب شده است.

فرودگاه اين شهر هم با خسارات فراوانى روبهرو شده اما مقامهاى اندونزى توانســتهاند با اعزام هواپيماهــاى نظامى، كمكهاى امدادى به ايــن منطقه بفرســتند.پسلرزهها در اين منطقه همچنــان ادامه دارند و به مردم توصيه شــده از ســاختمانها خارج شــوند. ماه پيش، چندين زلزله مرگبــار در جزيــره لومبوك روى داد كه بزرگتريــن آنها در 5 اوت باعــث مرگ بيــش از 460 نفر شــد. رئيس مركــز امــداد اندونزى به خبرگزارى فرانســه گفته است: »اجســاد زيادى وجود دارند اما ما تعداد دقيق آنها را نمىدانيم.« هنوز مشــخص نيســت مرگ اين افراد به خاطر زلزلــه بوده يا ســونامى ناشــى از آن. پالو 300هزار نفــر جمعيت دارد. امدادگــران فعاليتهاى خود را آغاز كردهاند اما مقامهاى دولتى گفتهاند ارتباطات با اين منطقه مختل شــده و شــهر دچار خســاراتى شده است. بالگردهاي امدادى به اين منطقه اعزام شــدهاند. رئيس مركز ژئوفيزيك اندونزى گفته كه اوضاع در اين منطقه »پر هرجومرج« اســت. مردم در حال فرار هســتند و ســاختمانها فرو ريختهاند. ســونامى سال 2004 در اقيانــوس هند منجر به كشتهشــدن 226هزار نفــر از جمله 120هزار نفر در اندونزى شد.

عراق كاهش قيمت رواديد اربعين را تكذيب كرد

وزارت خارجــه عراق با تكذيب كاهش قيمت رواديد اربعين اعلام كــرد: رواديد ورود به اين كشــور براى تمامي اتباع كشــورها 40 دلار است و كاهش نيافته است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از الســومريهنيوز، سخنگوى وزارت خارجه عراق در اين بيانيه اعلام كرد: هزينه رواديد براى تمامي اتباع ديگر كشورها جهت سفر زيارتى همچنان 40 دلار است و شايعات در خصوص كاهش اين هزينه صحت ندارد. وي افزود: مسئلهاى كه در برخى شبكههاى اجتماعى آمده، مربوط به 10 دلار هيئت گردشگرى است و هزينه رسمي رواديد نيست. بيانيه وزارت خارجه عراق در پى بروز شــايعاتى در فضاى مجازى مبنىبر يكدلارىشــدن رواديد اربعين منتشر شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.