سوغاتى بهيادماندنى عطر »4711«

TOURISM - - جهانگشت -

■ شـهر كلن در آلمان بيش از 1100 سال است از گردشگران مختلف ميزبانى مىكند كه شمار زيادى از آنهـا به ديدن كليسـاى جامع كلن و تابوت سـهمغ مقدس مىروند.

از ســفر به اين شــهر پرجاذبه نمىتوان دست خالى برگشــت و حتماً دلتــان ميخواهد بهترين ســوغاتىهاى آلمــان را خريدارى كنيد. مغازههايى كه در گوشــهوكنار شهر به چشــم مىخورند، سوغاتىهاى معمول مثل مگنت يخچال و جاكليدى به شــكل كليســاى جامع و نشان شهر را مىفروشــند. آلمانىها عاشــق خردل هستند و يكى از قديمىترين آســيابهاى خردل را وسط شهر كلن خواهيد ديد. در اين نقطه شما مىتوانيد آسيابان را حين كار تماشا كنيد كه با دســتگاهى با 200 ســال قدمت خردل شــما را آماده مىكند و تحويل مىدهد. همينطور »عطر« هميشــه يك هديه و ســوغاتى خوب بهشــمار مىآيد؛ بهخصوص اينكه نام شــهر را هم با خود داشــته باشد و با ماندگارى زياد باعث شــود با هر بار اســتفاده از آن، به ياد خاطرات خوش سفر بيفتيد. دو عطر مخصوص از شهر كلن »كلنيش و ســر نامبر 4711« و »فرينا« هســتند. عطر معروف به »4711« را مىتوانيــد بهراحتــى در سوغاتفروشــىها بيابيد اما براى خريد عطر فرينا بايد به فروشــگاه موزه در محله قديمى برويد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.