پلشيطان!

افسانههاى شواليهها و روح سرگردان در قلعههاى آلمان

TOURISM - - جهانگشت -

■ آلمان كشوري پيشرفته و صنعتى است كه به استانداردهاى بالاى زندگىاش در دنيا شهرت دارد. طبيعت اين كشـور هم يكى ديگر از مواردى اسـت كه وقتـى صحبـت از آلمان باشـد نبايد از ياد برد.

چشــماندازهاى آلمــان در همــان نــگاه اول جادويى بوده و هر چشــمى را به خــود خيره مىكند؛ چشــماندازى از قلههاى آلپ، جنگلهاى اسرارآميز، كليســاهاى سفيد قرونوســطايى، روستاهاى كوچك سرســبز و قلعههايى كــه بهاندازهاى شــگفتانگيزند كه باور نمىكنيد واقعى باشــند. از ميان اين ديدنىها برترينشــان را براى شــما انتخاب كردهايم؛ پس با ما همراه باشيد.

بـه زمان اسـاطير پرتاب مىشـويد! يكى از شــيكترين قلعههاى آلمان، قلعه »التز« اســت. با توجه به برجســتگىهاى چوبى قرمز در برجهاى آن، دشــوار اســت كه آن را در ميان جنگلهاى »ورشم« از ياد ببريد. چيزى كه باعث مىشــود اين قلعه خاص باشــد، اين اســت كه اينجا يك خانه است؛ اين قلعه متعلق بــه خانوادهاى بوده كــه از قرن 12 در آن زندگى مىكردهاند. معمــارى داخلــى آن بــا مبلمــان و وســايل اصلى قلعه همچنان حفظ شــده است. بــه تــالار

شــواليه ه ا توجــه زيادى كنيد. اين تالار پر از نمادهايى با معانى متفاوت است.

قلعــه قرونوســطايى »التِــز« بــالاى صخرهاى بــه ارتفــاع 70 متر قــرار دارد و درختــان غولپيكر جنگلهاى اطراف آن را بهطور كامل احاطه كردهاند. ايــن قلعــه در طول 800 ســال توانســته از جنگ و آشــوب و ويرانى جان سالم به در ببرد. بازديد از اين قلعه شــما را يكراست به زمان اســاطير شواليهها و دوشــيزگان، مبارزهها و داســتانهاى عاشقانه پرتاب مىكند. اســلحهخانه اين قلعه پر اســت از سلاحهايى از طــلا و نقــره. مجموعه ظرفهاى چينى پورســلين و جواهــرات آن هــم يكــى از بهترينهــا در اروپــا محسو بمىشوند.

غار متروكه سـالفدر فينگروتن: نام اين غار (غار جنها) بهتنهايى خود مىتواند عنوان يك افسانه باشــد. استالاگتيتها با ســايههاى رنگارنگ نقرهاى، قهوهاى، ســرخفام و خاكســترى خود سقف اين معدن

متروكه را پوشاندهاند. گردشگران ماجراجو مىتوانند در پيچوخم دالانهاى پر از آب اين غار به جستوجو بپردازند و به كشــف صخرههايــى كه نام غار از آنها برگرفته شده، مشغول شوند.

قلعـه سـيندرلا يـا روح سـرگردان؟ قلعه »شــورين« همان قلعهاى اســت كه سيندرلا همــواره رؤيــاى آن را در ســر مىپرورانــد. اين قلعــه در طول مدتــى بيــش از هزار ســال بازســازى شــده و گسترش يافته و نماى آن بهشــدت تحتتأثيــر معمــارى قلعههــاى فرانســوى در دوره رنســانس قرار دارد. ســاختمان زيباى اين قلعه در جزيرهاى در شهر شورين واقع شــده و پاركها

و باغهــاى

چشمنوازى دورتادور آن را احاطه كردهاند.

مكانــى كــه بــراى قرنها متعلــق بــه خانواده ســلطنتى مكلنبورگ بــوده، امــروزه بهعنوان يك مــوزه و ســاختمان مجلس نمايندگان از گردشــگران اســتقبال مىكند. اين قلعه با برجهــا و برجكهايش نمونــهاى اصيــل از معمــارى تاريخــى اروپاســت كــه در ســال 1857 تكميل شــد. البته پيــش از اين تاريــخ هم بــراى نزديك به هزار ســال در اين مكان قلعــه وجود داشــته كــه قديمىتريــن آن مربوط به قرن دهم اســت. شــايعات بســيارى دربــاره حضور يــك روح ســرگردان خوشتيــپ در ايــن قلعــه بر س رزبانهاست.

درياچه فيروزهاى ايبسـى: آبهاى شفاف كريســتالى و فيــروزهاى اين منطقه زيبــا و كوههاى آلپ پيرامون آن همچون پوســترى مىماند كه چشــم هر بينندهاى را به خود خيره مىكند. درســت در پايين بالاترين رشتهكوه آلمان يعنى »سوگشپتزه« مىتوان

»پل شيطان« يا »راكوتزبروك« با تختهسنگهاى بازالت ساخته شده و دو سوى درياچهاى به همين نام را به هم متصل مىكند؛ در يك روز آفتابى، انعكاس پل درون آب يك دايره كامل خيرهكننده ايجاد مىكند

با يك قايق تفريحى به گشــتوگذار در اين درياچه پرداخت يا با پيادهروى در مسير 7 كيلومترى اطراف درياچه از تماشاى زيبايىهاى چشمنواز آن لذت برد.

پل شـيطان: پارك »آزالئا و ردودندرون« در روســتاى كرومــلاو، پاركى تماشــايى در حومه شــهر گابلنتــس (زاكســونى) در آلمان اســت كه در فاصلــه 6 كيلومتــرى از مــرز لهســتان قــرار دارد. اين پــارك كه در قــرن نوزدهم ميــلادى در زمينى بهوســعت 81 هكتار ساخته شــده، نمونهاى عالى از باغهاى ســبك باغ انگليســى بوده كه تعداد بسيارى تــالاب و درياچه كوچــك را در خود جاى داده اســت. اما تماشايىترين قسمت اين پارك، پلى با نــام »راكوتزبروك« اســت كــه »فردريش هرمان روشــكه« در سال 1860 آن را ساخت. راكوتزبروك كه به »پل شــيطان« هم معروف اســت، ســاختارى شلجمىشــكل از جنس ســنگ بازالــت ســياه دارد. بازتــاب ايــن ســازه نيمدايرهاي در آب، دايرهاى كامل و تماشاي ىمىسازد.

كليسايى براى تماشاى تاريخ و هنر: در شهر كلن كليســايى بزرگ و سربهفلككشيده وجود دارد كه درواقع ســمبل اين شــهر محســوب مىشود. اين كليســاى جامع در ميراثهاى جهانى يونســكو هم به ثبت رســيده و جــداى از اين يكــى از پربازديدترين و محبوبترين جاذبههاى گردشــگرى كلن هم است. ســاخت اين كليســا بــه ســال 1248 برمىگــردد و تكميلشــدن آن در سال 1880 بود. واقعاً بيشتر شبيه معجزه است كه اين كليســا به اين خوبى توانسته در طول جنگ جهانى دوم از 14 بمب هوايى جان ســالم به در ببرد.

اگــر از كليســاى جامــع كلن كمى پيــادهروى كنيد، به مــوزه رومى- آلمانى مىرســيد. اين موزه شــما را با ميــراث ارزشــمند باستانشناســى دوران پالئوليتيك تا قرونوســطا آشــنا مىكنــد. از موارد برجســته بهنمايشدرآمده مىتوان به موزاييككارى »ديونيســوس« متعلق به قــرن دوم ميلادى و يادمان تدفينــى »پوبليســيوس« از قــرن اول اشــاره كــرد. علاوهبــر ايــن مــوارد مىتوانيد شيشــههاى رومى، ســفالينهها، تنديسهــا و جواهرآلات باســتانى را نيز تماشا كنيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.