آسمان رؤيايى شبهاى ايران

TOURISM - - گردشگران -

در ايران مناطق كويرى و اســتانهاى حاشــيه كوير مقاصد اصلى تورهــاى نجومى محســوب ميشــوند، امــا مســتعدترين مكانها براى برگزارى اين تورها مناطقى هســتند كه آســمانى پاك و صاف و به دور از آلودگى نورى داشــته باشند. پاركهاى ملى و مناطق حفاظتشده را مىتوان از جمله اين مقاصد بهشمار آورد.

اگر از لحاظ اســتانى بخواهيم اين مقاصد گردشــگرى را مشخص كنيم، مىتوانيم به يازده استان در سطح كشور از جمله استانهاى سمنان، يزد، اصفهان، خراسان شمالى، خراسان جنوبى، خراسان رضوى، گلستان، سيستانوبلوچســتان، هرمــزگان، كرمان و فارس اشــاره كنيم. علاوهبر استانهاى ذكرشده، سايتهايى نيز در ايران وجود دارند كه در اين زمينه فعاليت مىكنند. از جمله اين ســايتها مىتوان به پاسارگاد، كوير مصر، متينآباد، مرنجاب و قصر بهرام، روســتاهاى كويرى يزد، تختســليمان تكاب و... اشاره كرد.

امروزه تقريباً اكثر شــهرهاى استانهاى مقصد تور نجومى در ايران داراى انجمنهاى نجوم هســتند كــه از طريق ســايتهاى اين انجمنها مىتــوان از تورهــاى نجومــى و برنامههــاى مربوط بــه آنها اطلاع حاصــل كرد. امروزه در ايران برخى آژانسهاى گردشــگرى و مراكز بومگــردى كه در كوير قرار دارند، به كمــك انجمنهاى نجوم و رصدگران آماتور كار خود را بهعنوان تورهاى نجوم در كشور آغاز كردهاند.

گردشــگرى نجــوم مىتوانــد ســهم زيــادى در جذب گردشــگران داخلى و خارجى داشته باشد و به اقتصاد محلى پايگاههــاى رصــد و مقاصد تورهاى نجومــى كمك زيادي بكند. چنين چيزى در پاسارگاد به وضوح ديده شده است. در ايــن منطقه يك انجمن آماتور بهصورت فعال كار خود را در سال 1370 آغاز كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.