رصدستارگان ريشهاىباستانىدارد

TOURISM - - گردشگران -

بــه دليل نداشــتن شــناخت و اطــلاع درســت از جايگاه گردشــگرى نجــوم، اجراى تورهــاى تخصصى نجــوم از طرف اكثر دفاتر خدمات گردشــگرى مورد بىتوجهى قرار مىگيرد و كار اصلى آن توســط انجمنهاى نجوم به انجام ميرســد. ايران ســابقهاي باســتانى در علاقه و تخصص در نجوم دارد و اين را مىتــوان از منابع تاريخى و نگارههاى باســتانى و در دورههاى بعد از رصدخانههــاى بهجا مانده از دوره ايران ميانه به وضوح ديد؛ اين درحالى اســت كــه مىتوان گردشــگرى نجومى را با گردشــگرى تاريخــى و فرهنگى همراه دانســت. علاقه به نجوم در فرهنگ ايرانى ســابقه بسيار طولانى دارد. رجوع به فرهنگ ديرينه و باستانى ايران و منابعى چون شاهنامه فردوسى و كتاب اوســتا كه تقريباً كهنترين كتابى اســت كــه مىتواند فرهنگ ايرانــى را بنماياند، علاقه به نجوم و رصد پديدههاى نجومى را كاملاًَ نشــان ميدهد. در آثار باستانى و معمارى ايران كهن نيز مىتــوان ردپاى اهميت نجوم را پيدا كرد. براى مثال، نگارههاى موجود در تختجمشــيد و توجه به پديدههاى نجومى مىتواند غنــاى فرهنگى ايرانيان باســتان را به نمايــش بگذارد. در دوره اســلامى نيز علاقــه به علم نجــوم در تمام دورههــاى تاريخى ديده شــده و رصدخانههاى مختلفى چــون رصدخانه مراغه كه بازمانده از دورههاى ميانه تاريخ ايران هســتند، چنين چيزى را به اثبات مىرساند، بنابراين تشريح سابقه رصد و توجه ايرانيان به نجــوم را مىتــوان در منابع تاريخى ايران دنبــال كرد و در ســايتهاى تاريخى كه داراى شرايط اقليمى مناسب هستند، به همــراه رصد ســتارگان به

تصوير كشيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.