شهاب اژدها درآسمان مهر

TOURISM - - گردشگران -

بارش شــهابى اژدهايى در شبانگاه يكشنبه تا بامداد دوشنبه 15 و 16 مهرماه جارى به اوج بارش خود مىرســد و رصدگران مىتوانند با اســتفاده از دوربينهاى ديجيتالى و دورشــدن از آلودگى نورى شهرى، اين پديده زيباى نجومى را رصد كنند.

بــه گزارش ايســنا، بــارش شــهابى اژدهايى، بارشــى اســت كه بر اثــر عبــور زميــن از ميان رد دنبالهدار ايجاد مىشود. اين بارش شهابى هرساله در اواســط مهرماه به اوج مىرســد. بهترين شرايط براى رصد بارش شــهابى اژدهايى، آســمان صاف و آلودگى نورى كم اســت. امســال نيز آسمان مهرماه ميزبان اين پديده نجومى خواهد بود.

مســعود عتيقى، مديــر انجمن نجــوم آماتورى ايران با اشــاره بــه بارشهاى شــهابى توضيح داد: شــهابها كه در گذشــته به آن »شهانه« مىگفتند، ذرات ميلىمترى و ميكرومترى از دم دنبالهدارهاى جامانده هســتند. وى ادامه داد: اين ذرات در فضا عمومــاً بهصــورت تودههاى بــزرگ قــرار دارند كه در برخورد با جو زمين بارشهاى شــهابى را ســبب شــده و از ايــنرو عامــل هــر بارش شــهابى ذرات يك دنبالهدار اســت كــه پس از عبورهــاى متوالى دنبالهدارهــا از نزديكــى خورشــيد ايجاد مىشــود و چهبســا تنهــا هســته دنبالهدارها به جــاى بماند. عتيقى با تأكيد بر اينكه بر اين اساس بديهى است »شهاب« Meteor) ( با »شهابسنگ « Meteoride) ( تفاوت دارد، خاطرنشــان كرد: شهابســنگها جرم و حجــم قابل توجهى دارند و در جو مىســوزند ولى شــهابها ذرات بسيار ريزى هســتند كه در فاصله 80 تــا 150 كيلومتــرى ســطح زميــن طــى فرآيند شــيميايى نور زيــادى از خــود منتشــر مىكنند كه گاه بســيار درخشــان بــوده و به آنهــا »آذرگوى« يا »آتشگوى« ‪Fire ball)‬ (مىگوييم. وى با بيان اينكه با عبور شهابها مدتى اثر رد عبورى آنها در آسمان ديده مىشود، اظهار كرد: در برخورد با جو، اتمهاى ايــن ذرات برانگيخته و الكترونهاى مدار ظرفيت، انرژى گرفته و به مدار بالاتر مىروند، اما از آنجايى كه اتم مىخواهد همواره در حالت پايدار باشد، پس از برخورد، الكترونها به مدار ظرفيت بازمىگردند و انرژى خود را بهصورت انرژى نورانى همچون نور فلورسانس Fluorescence)( منتشر مىكنند. مدير انجمــن نجوم آماتــورى ايران با تأكيــد بر اينكه هر بارش شــهابى به نام خاصى مشهور است، گفت: نام بارشهــا برگرفته از صورت فلكى اســت كه كانون بارش -كه با ‪R ( Radiant)‬نمايش داده مىشــوددر آن قــرار دارد. بــه گفته وى، برخــى از بارشها ماننــد بارش شــهابى »برساوشــى« در تابســتان و بارش »اســدى« در پاييز بســيار مشــهور هستند. عتيقى با بيان اينكه آســمان مهرماه هر سال ميزبان دو بــارش شــهابى »اژدهايــى« و »جبارى« اســت، افزود: بارش شــهابى »اژدهايى« امســال شبانگاه يكشــنبه تا بامداد دوشنبه 15 و 16 مهرماه به اوج خود مىرســد. وى كانــون اين بارش را در شــمال آســمان دانست و يادآور شد: اين بارش در صورت فلكــى »اژدها« بيــن صور فلكى »خــرس بزرگ«و »خــرس كوچك« )دب اكبر و دب اصغر) قرار دارد. به گفته اين فعال حوزه نجوم، منشــأ بارش شــهابى اژدهايى، دنبالهدار »ژياكوبينى زينر«P/21 است. عتيقــى »ZHR« ايــن بــارش را 15 تا 20 شــهاب در ســاعت عنوان كرد و گفــت: ZHR ميزان بارش ســاعتى سمتالرأســى اســت كه با در نظــر گرفتن اين موضوع كه كانون بارش درســت بالاى سر ناظر زمينى باشــد يا اينكــه رصدگر در محيطــى به دور از نــور مزاحم ماه يا ســاير آلايندههاى نورى و حتى غبــار باشــد، مىتواند تعــدادى از شــهابهاى اين بارش شــهابى را مشاهده كند. به گفته وى، هر چه ارتفــاع كانون بارش به افق نزديكتر باشــد يا فرد رصدگر در آلودگى نورى باشد، شهابهاى كمترى را مىتواند مشاهده كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.